Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:731 (2016-2017)
Innlevert: 23.02.2017
Sendt: 24.02.2017
Besvart: 03.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Helsedirektoratet skal nå vurdere alkoholloven i forhold til nettbasert handel.
Hvordan vil statsråden forsikre seg om at det er tilstrekkelig kompetanse om mulighetene og begrensningene ved digitalisering i dette arbeidet, og når vil utredningen være gjennomført?

Begrunnelse

Digitalisering påvirker alle sektorer i samfunnet. Det åpner for nye og mer effektive måter å løse oppgaver på, bla. gjennom bruk av selvbetjente, mobile og automatiske løsninger.
Lovverket er ikke alltid tilpasset ny teknologi eller utformet teknologinøytralt. Eksisterende regelverk må tilrettelegges for ny teknologi. Tilpasningen av regelverket krever forståelse av teknologiens muligheter og begrensninger. Det gjelder både i forhold til å vurdere hvordan effektivisering kan oppnås, og hvordan teknologien kan anvendes for håndhevelse av regelverk.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Alkoholloven ble utformet i en tid da det ikke eksisterte nettsalg av dagligvarer. På bakgrunn av at det har funnet sted en stor økning i etablering av denne type netthandel de siste årene, har jeg, som representanten Sivertsen er kjent med, bedt Helsedirektoratet om å kartlegge om det er behov for endringer i alkoholregelverket som følge av økt salg av dagligvarer over internett.
Det er avklart at kartleggingen skal ta utgangspunkt i de erfaringer Helsedirektoratet har gjort seg på bakgrunn av spørsmål og problemstillinger knyttet til nettsalg som de allerede har mottatt fra kommuner, fylkesmenn, bransjeaktører og andre. Videre skal Helsedirektoratet foreta en gjennomgang av loven hvor de vurderer om dagens regelverk er tilpasset nettsalg, herunder peke på utfordringer knyttet til dette. På bakgrunn av kartleggingen skal Helsedirektoratet vurdere om det etter deres syn er behov for regelverksendringer eller om utfordringene kan møtes ved presiserende tolkninger av dagens regelverk.
Det er avtalt at Helsedirektoratet skal foreta denne gjennomgangen innen utgangen av 2017. På bakgrunn av kartleggingen, vil jeg vurdere videre prosess, herunder kan det bli aktuelt å sette i gang et regelverksarbeid.
Som representanten Sivertsen påpeker, vil det være behov for kunnskap om muligheter og begrensninger ved digitalisering både i forbindelse med det kartleggingsoppdraget som jeg nå har gitt til Helsedirektoratet og kanskje særlig dersom det senere blir aktuelt å sette i gang et regelverksarbeid. Jeg legger til grunn at Helsedirektoratet har eller tilegner seg den nødvendige kompetanse for å gjennomføre dette oppdraget slik som øvrige oppdrag de får og påtar seg – enten de velger å løse oppgaven ved bruk av egne krefter eller ved også å innhente nødvendig informasjon og kompetanse utenfra organisasjonen.