Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:733 (2016-2017)
Innlevert: 23.02.2017
Sendt: 24.02.2017
Besvart: 03.03.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvordan skal regjeringen konkret sikre at finnmarksloven skal videreføres som i dag?

Begrunnelse

Høyre, Fremskrittspartiet, Krf og Venstre har blitt enige om at den regionale endringen av Nord-Norge skal endres, men ikke hvordan.
Ifølge NRK Finnmark 23. februar sier statssekretær Anne Karin Olli at "Sanner har vært tydelig på at det er fullt mulig å videreføre finnmarksloven slik som i dag". Hun sier videre at "De som nå bor i det geografiske området i Finnmark vil ikke miste sine rettigheter. Det er tekniske endringer og det byr ikke på store utfordringer"
Finnmarksloven ble vedtatt i 2005 etter 25 års debatt om retten til land og vann i Finnmark. En svært sentral del av dette historiske kompromisset er at Sametinget og Finnmark fylkesting skal oppnevne 3 styremedlemmer hver til Finnmarkseiendommen.
Jeg vil ha klarhet i om uttalelsene fra politisk ledelse i KMD betyr at man underhånden har bestemt at Finnmark skal bestå som egen region, eller om det foreligger en utredning der man har beskrevet løsning på det som omtales som "tekniske endringer". Hvis det siste er tilfelle, ber jeg om at kommunalministeren omgående legger fram regjeringens vurdering av dette spørsmålet.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Med bakgrunn i Stortingets vedtak om 3 forvaltningsnivåer og målet om at antall fylker skal ned til om lag 10 regioner, er Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre enige om at det også er behov for å se nærmere på fylkesinndelingen i Nord-Norge. Formålet er at Nord-Norge inndeles i ett eller to fylker.
Det er ikke tatt nærmere stilling til om Finnmark fylke skal bestå som egen fylkeskommune, eller hvordan fylkesinndelingen i Nord-Norge skal gjennomføres.
Det er selvsagt fullt mulig å videreføre finnmarkslovens regler som i dag, selv om det skulle gjøres endringer i fylkesgrensene. I så fall må det gjøres noen endringer i loven, slik at rettigheter og forvaltningsordning knyttes til det geografiske området Finnmark, og ikke til Finnmark fylke.
Det vil oppstå spørsmål om hvordan oppnevningen til styret i Finnmarkseiendommen skal skje. I dag oppnevner Sametinget tre medlemmer og Finnmark fylkesting tre medlemmer. Det er et krav at medlemmene i Finnmarkseiendommens styre må være bosatt i Finnmark. Hvis det blir en sammenslåing av Finnmark fylke med andre fylker, må det tas stilling til om retten til å stemme ved valg av fylkeskommunens representanter til Finnmarkseiendommens styre bør endres. Dette kan eksempelvis gjøres slik at bare de representantene som kommer fra kommuner i tidligere Finnmark fylke er stemmeberettigete.
En nærmere vurdering av disse spørsmålene må blant annet foretas i samarbeid med Finnmark fylkesting, og i konsultasjon med Sametinget.