Skriftlig spørsmål fra Sofie Margrethe Steinsvåg Selvikvåg (Sp) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:736 (2016-2017)
Innlevert: 23.02.2017
Sendt: 24.02.2017
Besvart: 03.03.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Sofie Margrethe Steinsvåg Selvikvåg (Sp)

Spørsmål

Sofie Margrethe Steinsvåg Selvikvåg (Sp): Hva gjør statsråden for at barnas samlede behov skal gå foran de enkelte tjenestenes og sektorenes behov (som familievern, helsestasjon, barnehage, skole, PP-tjenesten, politi, barnevern og BUP) og samtidig sikre et funksjonelt samarbeid mellom de ulike tjenestene som gir et tilbud til barn, unge og deres familier slik at tjenestetilbudet ikke framstår fragmentert som nå?

Begrunnelse

Kommunene er den sentrale arenaen for utviklingen av gode tjenester innen tidlig innsats og lavterskel tilbud for barn, unge og familiene deres. Det er der brukerne av tjenestene er. Det er der samhandling og kontinuitet skal bygges ut. Folk skal kjenne at tjenestene henger sammen, at de samhandler og at de favner hele mennesket. Tjenestene skal se hele barnet og den sammenhengen de lever i. I dag kan vi oppleve at én tjeneste ser tankene, en annen følelsene, en tredje atferden, en fjerde ser kroppen, en femte ser de foresatte og nærmiljøet og ingen ser utviklingen av hele barnet i det lange løp.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg vil innledningsvis understreke at barnets beste skal ligge til grunn for tjenestenes arbeid. Dette er Norge forpliktet til, gjennom FNs barnekonvensjon.
Samarbeid og samhandling mellom sektorene er en våre største utfordringer, på tross av at plikten til samarbeid og samordning fremgår av flere lovverk. Dette er blant annet belyst i Prop 12 S (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep. Planen viser hvordan en tverrfaglig tilnærming på tvers av sektorer er nødvendig for å bekjempe vold og overgrep mot barn. Bruk av kommunale handlingsplaner og konsultasjonsteam er eksempler på gode verktøy. Det pågår blant annet viktig arbeid for å bedre samarbeidet mellom politi og barnevern, barnevern og psykisk helsetjeneste og mellom familieverntjenesten og helsestasjoner.
Økt tverrfaglig samarbeid og bedre koordinering mellom ulike instanser som retter seg mot foreldre, er en viktig målsetning i det pågående arbeidet med en nasjonal strategi for foreldrestøtte som vi varsler i opptrappingsplanen. Strategien omfatter både veiledning og støtte til alle foreldre, samt tiltak rettet mot utsatte familier og sårbare grupper.
Barnevernlovutvalget har i NOU 2016:16 om Ny barnevernslov foreslått å lovfeste at kommunen skal sørge for at kommunens tilbud rettet mot barn og familier er samordnet. Kommunestyret skal etter forslaget selv vedta en plan for kommunens arbeid med barn og unge, og når det er nødvendig skal kommunen samordne tjenestetilbudet rettet mot et barn. Utredningen har nylig vært på offentlig høring.
For å styrke samarbeidet i kommunene og fylkeskommunene, er «0–24-samarbeidet» satt i gang. Målet er at flere skal lykkes i skolen, gjennomføre videregående opplæring og inkluderes i arbeidslivet. Flere departementer og direktorater samarbeider for å fjerne hindringer i regelverk, samordne tiltak og virkemidler og gjøre mer av det som virker. Målgruppen er utsatte barn og unge i alderen 0–24 år. Samarbeidet handler om tidlig og koordinert innsats, styrking av arbeidet mellom ulike sektorer gjennom fjerning av hindringer i regelverk og samordning av statlige tiltak og virkemidler.
Jeg mener kommunene har en avgjørende rolle i arbeidet med å skape helhetlige tjenester for utsatte barn og familier. Regjeringen foreslår nå en reform i barnevernet, der kommunene skal gis et større ansvar for barnevernet. Ved å samle mer ansvar på ett forvaltningsnivå, vil kommunenes insentiver til forebygging og mulighetene for samordning av tjenester bli bedre.
Som vist over, pågår det viktig arbeid for å motvirke at barn og unge faller mellom to stoler. Mange kommuner har kommet langt med god organisering lokalt. Jeg vil fortsette å jobbe for at vi sammen klarer å utvikle ordninger og modeller som fungerer. På dette området er det store gevinster å hente i årene fremover.