Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:746 (2016-2017)
Innlevert: 24.02.2017
Sendt: 27.02.2017
Besvart: 07.03.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): KMD foreslår i et høringsnotat å oppheve kommunenes ansvar for eiendomsoppmåling som offentlig ansvarsområde, og at oppmåling av eiendommer utføres som profesjonalisert tjenesteyting med fri prisdannelse. Effekten av dette forslaget bør vurderes opp mot andre lignende oppgaver kommunene i dag har, som innen landbruksforvaltning, plansaker, byggesaker eller det kontinuerlige arbeidet med oppdatering av matrikkel.
Vil statsråden bidra til at det foretas en slik helhetlig vurdering?

Begrunnelse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte i august 2016 på høring et forslag om at oppmåling av eiendommer skal utføres som profesjonsregulert tjenesteyting med fri prisdanning. Det foreslås også å sentralisere ansvar for føring av matrikkelen eiendomsdel fra kommunene til Statens Kartverk.
Forslaget om å oppheve kommunenes ansvar for eiendomsoppmåling som et offentlig forvaltningsansvar, vil bidra til å flytte kompetanse på et viktig samfunnsområde fra kommunene over til private tilbydere. Tapt kompetanse i kommunene vil kunne få effekt for deres arbeid med andre oppgaver på tilstøtende områder, som landbruksforvaltning, plansaker, byggesaker og det kontinuerlige forbedringsarbeidet kommunene gjør med oppdatering av matrikkel. Samspillet i oppfølging av matrikkel lov, plan- og bygningslov og eierseksjonslov vil kunne bli svekket.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Stortinget vedtok 3. mars 2016 å be regjeringen «utrede forslag om hvordan arbeidet med eiendomsoppmålingen skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning for denne type tjenester», jf. Innst. 174 S (2015-2016). Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte sin utredning på høring 19. august 2016 med høringsfrist
21. november 2016. Parallelt med høringen fikk departementet uført en samfunnsøkonomisk tilleggsanalyse. Analysen ble publisert på departementets nettsider 26. januar 2017.
Departementet går nå gjennom mottatte høringssvar og den samfunnsøkonomiske analysen med sikte på å kunne legge fram saken for Stortinget på egnet måte.
Departementet har mottatt ca. 240 høringssvar. Mange uttalelser er svært grundige og tar opp en rekke sider ved oppmålingen og registerføringen av eiendom. Flere av høringsinstansene har også merknader knyttet til konsekvenser for fagmiljøet i kommunene og betydningen av dette i forhold til tilstøtende fagområder og annet arbeid i kommunene. Disse merknadene vil inngå som del av de vurderinger departementet nå gjør.