Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:748 (2016-2017)
Innlevert: 24.02.2017
Sendt: 27.02.2017
Besvart: 09.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil det få konsekvenser for foretaket og vedtaket at Sørlandet sykehus HF 23.02 vedtok nedleggelse av kirurgisk øyeblikkelig hjelp og traumetilbudet ved Flekkefjord sykehus på tross av at den eksterne kvalitetssikringen av arbeidet med utviklingsplanen viser at veileder for utarbeidelse av utviklingsplaner ikke er fulgt?

Begrunnelse

I Veileder for utviklingsplaner (2016) oppgis det at:
"Det skal gjøres risiko- og mulighetsanalyser av alle vesentlige endringer i oppgaver. Vesentlig kan bety at endringene har betydning for flere enn de som er direkte involverte. Endringer i akuttfunksjoner vil for eksempel alltid være vesentlige. Risikoanalysen må som minimum inneholde en beskrivelse av hva som kan gå galt, sannsynligheten for at det inntreffer og hvilke konsekvenser det kan medføre. Analysen må involvere de som omfattes av tiltaket, for eksempel kan ikke risikoanalysen av endring i akuttfunksjoner gjøres internt i foretaket uten at kommunene med flere er involvert. Mulighetsanalysen skal som minimum beskrive muligheter som oppstår og hvordan disse kan brukes.

[...]

Risiko- og mulighetsanalyse gjøres sammen med dem som endringene involverer og analysen skal dekke både foretakets og kommunenes perspektiv.

[...]

Hensikten med kvalitetssikring er å sikre at prosessen som beskrives i veilederen er fulgt og at det er sikret tilstrekkelig åpenhet og involvering, samt gjort tilstrekkelige risiko- og mulighetsanalyser. For gjennomføring av kvalitetssikringen foreslås det å etablere en gruppe bestående av regionenes planansvarlige. Ved behov kan ekstern kvalitetssikring benyttes.

[...]

Utviklingsplanen vedtas av helseforetakets styre og godkjennes av det regionale helseforetaket."
I vedtak 013-2017 i sak: Akuttfunksjoner i Flekkefjord (foreløpig møteprotokoll) for Sørlandet sykehus HF 23. februar 2017 fremgår det at administrerende direktørs forslag til punkt 6. og 7. ble vedtatt med tilleggene som fremgår under:
6. Alle kirurgiske øyeblikkelig hjelpspasienter henvises til Kristiansand. Pasientene sendes direkte til Kristiansand eller Stavanger dersom de ikke kan håndteres av legevakten.
7. Alle pasienter / hendelser som utløser traumealarm (medisinsk index AMK) sendes Kristiansand eller Stavanger avhengig av hva som er nærmest, eller Oslo universitetssykehus avhengig av alvorlighetsgrad.
6. Styret registrerer at det i den eksterne kvalitetssikringen av høringsrapporten påpekes svakheter i prosessen, også knyttet til risiko- og mulighetsanalysen. Styret pålegger administrerende direktør i det videre arbeid med operasjonalisering av ny driftsmodell og videreutvikling av SSF, inkludert sikring av nødvendig kompetanse, å gjennomføre nødvendige risiko- og mulighetsanalyser for å sikre forsvarlighet i prosessene og nødvendige tiltak for å redusere risiko. Arbeidet må sees i sammenheng med, og innarbeides i, oppdatering av Utviklingsplan 2035 og utføres i tråd med «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner».
Styret vil følge utviklingen av aktivitet og kvalitet nøye gjennom regelmessige rapporteringer.
7. Styrets tilslutning til ny driftsmodell for SSF er betinget av at modellen er i samsvar med kravene i Nasjonal helse- og sykehusplan og Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Styret oversender vedtak og saksdokumenter til Helse Sør-Øst RHF og ber om at det avklares at endringene er i samsvar med Nasjonal helse- og sykehusplan og Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Styret i Helse Sør-Øst RHF skal førstkommende torsdag 9.3.2017 behandle sak 029-2017 Akuttfunksjoner ved Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord. Jeg kan ikke forskuttere styrets behandling av saken, men viser til at administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF oppgir at det er mangler i forhold til de krav til prosess og dokumentasjon som gjelder for saker hvor det planlegges endring i akuttfunksjoner. På den bakgrunn tilrår administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF at beslutningen om fremtidig driftsmodell for Flekkefjord sykehus samordnes med Sørlandet sykehus HF sitt videre arbeid med utviklingsplan med frist til Helse Sør-Øst RHF 1. mars 2018, og viser til en del forhold som det må arbeides videre med.