Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:749 (2016-2017)
Innlevert: 27.02.2017
Sendt: 27.02.2017
Besvart: 08.03.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil et kvalifikasjonskrav på 30/60 studiepoeng i fagene norsk, engelsk og matematikk for søkere til utlyste lærerstillinger, være i strid med Stortingets vedtak, som gir lærere utdannet før 1.januar 2014 dispensasjon fra kompetansekravene for undervisning fram til 2025, og hva vil i tilfelle kunnskapsministeren foreta seg, for å sikre at disse lærerne ikke skal bli rammet av et yrkesforbud, dersom de søker ny lærerstilling?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt at lærere utdannet før 1. januar 2014 skal få dispensasjon fra kompetansekravet for undervisning om henholdsvis 30 og 60 studiepoeng fagfordypning i blant annet fagene norsk, engelsk og matematikk. Gjennom tilbakemeldinger fra lærere som søker ny lærerjobb, har det framkommet at kommuner/skoler i sine stillingsannonser stiller krav om disse kompetansekravene må være innfridd for å være kvalifisert for å søke. Etter en rask sjekk på finn.no får en dette bekreftet blant annet i utlysningene som er publisert pr. dags dato for Larvik kommune, Lambertseter skole og Bjørnsletta skole i Oslo kommune. Stortinget har ved flere anledninger debattert konsekvensene ved å gi kompetansekravene for undervisning tilbakevirkende kraft. For å imøtekomme noe av den kritikken som har framkommet og de utfordringene som oppstod i en overgangsfase, blei det gitt dispensasjon for lærere utdannet før 1. januar 2014. Skoleeiere skulle gis bedre tid til å kunne videreutdanne sine ansatte og oppfylle nye kompetansekrav, og lærere med lang erfaring og som har vært kvalifisert for yrket i mange år, skulle bli gitt en reell mulighet til å videreutdanne seg.
Umiddelbart etter at kompetansekravene blei gitt tilbakevirkende kraft, opplevde nemlig flere lærere å bli utsatt for et yrkesforbud dersom de søkte ny jobb som lærer et annet sted. Om dette fremdeles er situasjonen rundt omkring i skole-Norge, til tross for at det er gitt dispensasjon, er bakgrunnen for spørsmålet som her rettes til kunnskapsministeren.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Den som skal ansettes i en undervisningsstilling, må oppfylle kravet for ansettelse i opplæringsloven § 10-1 med forskrift. Kompetansekravene i opplæringsloven med forskrift er minimumskrav. Det er derfor ingenting i veien for at det i stillingsutlysninger etterspørres kompetanse som ikke følger av kravene i opplæringsloven med forskrift. Det er opp til skoleeier å vurdere hva slags kompetanse kommunen/skolen trenger, og hva de vil vektlegge i stillingsutlysningene.
Kravene om å ha tilstrekkelig fagkompetanse i undervisningsfaget, jf. opplæringsloven § 10-2 med forskrifter, regulerer ikke hvem som kan ansettes, men hvilke fag de ansatte lærerne kan undervise i. Stortinget vedtok i 2016 at de lærerne som oppfylte kravet for ansettelse før 1. januar 2014, skulle få en tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om å ha tilstrekkelig kompetanse i undervisningsfaget. Dispensasjonen skulle også gjelde dem som fullfører den tidligere allmennlærerutdanningen etter 1. januar 2014. Lovendringen om en tidsbegrenset dispensasjon trådte i kraft 1. februar i år, og dispensasjonen vil gjelde fram til 1. august 2025. Dispensasjonen er ikke til hinder for at det i stillingsutlysninger etterspørres formell kompetanse i ulike fag.
For lærere som ønsker å oppnå formell kompetanse i flere fag, eventuelt ta flere studiepoeng i et fag der de allerede har noe formell kompetanse fra før, kan videreutdanning være et alternativ. Den statlige satsingen på videreutdanning er trappet kraftig opp for å legge til rette for at alle grunnskoler skal kunne oppfylle kravet om fagkompetanse i fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk innen 2025. I 2016 var det 4289 lærere som fikk tilbud om videreutdanning i disse fagene. Det gis også støtte til videreutdanning i andre fag i grunnopplæringen.