Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:753 (2016-2017)
Innlevert: 27.02.2017
Sendt: 28.02.2017
Besvart: 07.03.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hva akter statsråden å foreta seg for å endre dagens situasjon og sikre stabil og kompetent ombringing av lørdagsavisene i Lierne kommune?

Begrunnelse

I løpet av de siste fire månedene har ombringing av lørdagsavisene i Lierne kommune vært uregelmessig. Kvikkas er i utgangspunktet ansvarlig for utleveringen, men Nordpost har blitt leid inn som underleverandør. Det er videre Nordpost sin egen underleverandør som står for utlevering i Lierne. Når Posten sluttet med utlevering av lørdagsavisene ble Regjeringen og Stortinget enige om at staten i framtiden skulle stå for innkjøp av avisomdelingstjenester i områder uten avisbudnett.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Siden årtusenskiftet er brevvolumene kraftig redusert i konkurranse med elektronisk kommunikasjon. Mengden post på lørdager ble etter hvert så liten at det ble besluttet å avslutte lørdagsomdeling av post. Over en million abonnementsaviser deles ut på lørdager. Avisenes egne avisbudnett har sørget for at mesteparten av dette har nådd abonnentene. For å sikre fortsatt lørdagsdistribusjon av aviser i områdene der det ikke eksisterte noe alternativt distribusjonsnett, vedtok Regjeringen og Stortinget at distribusjon i disse områdene skal bekostes over statsbudsjettet. Det var samtidig et premiss at avisene skal bekoste og organisere fortransporten selv, altså transport fra trykkeri til distribusjonssted for budene.
Det har som kjent vært misnøye med endringene som har skjedd og oppstartsproblemer enkelte steder. Noen steder har utfordringene latt seg løse raskt og effektivt, andre steder har arbeidet vært mer tidkrevende. Avisbransjen og Kvikkas arbeider og samarbeider godt for å øke leveringskvaliteten. Jeg har selv ved flere anledninger møtt avisbransjen og Kvikkas. Departementet mottar ukentlige statusrapporter og holder ukentlige møter der avisbransjen, Kvikkas og departementet deltar. Alle parter arbeider for at flest mulig skal få lørdagsavisen sin. Kvikkas og avisbransjen ved MBL har nå kommet frem til en felles standard for måling av leveringskvalitet. Så langt viser tallene en positiv utvikling. Kvikkas leverer stadig bedre.
Lierne er et område der det har tatt tid å bedre kvaliteten. Informasjon departementet har mottatt fra Kvikkas og avisbransjen viser at leveringskvaliteten har variert og til tider ikke har vært god nok. Det ble satt inn forbedringstiltak i Lierne før lørdag 25. februar og leveringskvaliteten er vesentlig forbedret. Departementet vil følge situasjonen tett fremover.