Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:756 (2016-2017)
Innlevert: 28.02.2017
Sendt: 01.03.2017
Besvart: 07.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Hvorfor lover man først kompetansesenter for lønn og personal til Kristiansund i årets tildelingsbrev, for så å komme med endringer 15 dager etter, jeg forventer at statsråden konkret svarer på hva som har skjedd i løpet av de 15 dagene og hva som er argumentasjonen til denne endringen?

Begrunnelse

Kristiansund ble lovet kompetansesenter for lønn- og regnskap for Politiet i august 2016. 2. februar sendte Justis og beredskapsdepartementet ut tildelingsbrev for 2017 til Politidirektoratet. I denne publikasjonen står det også at politiets kompetansesenter for lønn- og regnskap skal etableres i Kristiansund. Men etter 15 dager kommer det kontrabeskjed om at lønn skal til Stavanger og regnskap til Kristiansund.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Politidirektoratet har i tildelingsbrevet for 2017 fått i oppdrag å etablere Politiets lønn- og regnskapssenter i Kristiansund. Denne oppgaven ligger fast. Regjeringen har også besluttet at Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skal ta over oppgaver på lønnsområdet som ikke etter økonomiregelverket må utføres av politiet selv. Det innebærer at det vil være behov for om lag 50 ansatte i politiet til lønns- og regnskapsoppgaver i Kristiansund. Tallet på etablering av om lag 70 arbeidsplasser i Kristiansund ligger imidlertid fast.
Direktoratet for økonomistyring leverer fellestjenester på lønnsområdet til 86 pst av alle statlige virksomheter. Reglene for økonomiforvaltning i staten slår fast at politiet selv har ansvar for en rekke oppgaver på lønnsområdet, også etter at deler av oppgavene er overlatt til DFØ. Dette innebærer at det fortsatt vil være flere ansatte i Kristiansund som har lønnsforvaltning som sin hovedoppgave. Det er således ikke riktig at senteret i Kristiansund ikke skal ha ansvaret for lønnstjenester i politiet. Regjeringen har imidlertid valgt den mest ressurseffektive løsningen for staten samlet sett, ved å legge oppgaver med betydelige stordriftsfordeler til DFØ i Stavanger.
For å opprettholde lovnaden om at det skal etableres om lag 70 statlige arbeidsplasser i Kristiansund, har regjeringen besluttet at om lag 20 arbeidsplasser etableres ved skattekontoret i Kristiansund.