Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:758 (2016-2017)
Innlevert: 01.03.2017
Sendt: 01.03.2017
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 07.03.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Undertegnede har mottatt henvendelser fra personer på AAP, som også har bostøtte. Husbanken legger til grunn faktisk utbetaling den aktuelle måneden. Nav utbetaler AAP hver fjortende dag. I januar kom det derfor tre utbetalinger av AAP, noe som førte til at Husbanken avslo bostøtte den måneden for flere brukere.
Vil statsråden ta initiativ overfor kommunalministeren, slik at denne utilsiktede virkningen av ulike rutiner i to statlige etater kan endres og etterbetaling sikres dem som er rammet?

Begrunnelse

Jeg regner med at statsråden er enig i at det er urimelig at personer som er avhengige av offentlige ytelser, får kutt i bostøtten fordi kalenderen gjør at det blir tre utbetalinger av AAP i en tilfeldig måned. Én måte å forebygge dette på for framtida, er om AAP utbetales på to fastsatte datoer pr. måned, i stedet for hver fjortende dag. Det er mulig det finnes andre og enklere måter å ordne dette på, i et samarbeid mellom ASD og KMD. Det viktigste er at stønadsmottakerne ikke opplever uforutsette kutt. Det virker også underlig at saksbehandlere på Nav informerer brukere om at dette gjelder flere, uten at det går meldinger videre oppover i systemet om utilsiktede virkninger av ulike rutiner i ulike etater. Hvis dette var like ukjent for statsråden som for oss stortingsrepresentanter i arbeids- og sosialkomiteen, kunne det kanskje være en idé å etablere rutiner for slike meldinger, slik at brukerne slipper å ta ansvaret for å videreformidle slike meldinger.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Fra årsskiftet tok Husbanken i bruk data fra a-ordningen som inntektsgrunnlag for behovsprøvingen av bostøtte. Endringen innebærer at bostøtten på månedlig basis tilpasses variasjoner i mottakernes inntekt. Dette bidrar til å hindre feilutbetalinger, og gjør det raskere og enklere å få bostøtte ved inntektsbortfall. Opplysningene i a-ordningen innberettes fra blant andre NAV og offentlige og private arbeidsgivere hver måned.
Arbeidsavklaringspenger (AAP) utbetales fra NAV på grunnlag av mottakerens innsendte meldekort, for perioder på to og to uker. Dette utbetalingsmønsteret innebærer normalt at det to ganger i året vil falle tre utbetalinger av AAP innenfor samme kalendermåned. Innberetningen fra NAV til a-ordningen omfatter alt som er utbetalt fra NAV den måneden. I måneder med tre utbetalinger av AAP vil summen for måneden vanligvis bli høyere enn den månedlige inntektsgrensen for bostøtte. Dette er en effekt av at bostøtte og arbeidsavklaringspenger er organisert rundt ulike tidsperioder.
Jeg har forståelse for at det kan være frustrerende for mottakerne at bostøtten på denne måten kommer ujevnt, og at det kan skape praktiske problemer de to månedene det gjelder. Representanten Christoffersen viser til behov for etterbetaling. Jeg vil understreke at en slik etterbetaling allerede er innebygd i systemet. For dem som berøres, vil bostøtten kunne bortfalle i to av månedene i 2017. I de øvrige ti månedene vil støtten til gjengjeld bli noe høyere enn den ville vært dersom årsinntekten hadde vært jevnt fordelt over alle månedene. Samlet sett vil de som mottar AAP gjennom hele 2017 få litt mer i bostøtte i løpet av året enn hva de ville fått dersom utbetalingene fra NAV hadde blitt fordelt likt på alle årets måneder.
Husbankens bruk av oppdaterte inntektsopplysninger fra a-ordningen representerer et pionerarbeid i digitalisering og effektivisering. Vi har vært forberedt på at noen uheldige virkninger kunne oppstå. Husbanken er derfor i tildelingsbrevet for 2017 bedt om innen 1. juni i år å gi en vurdering av erfaringene med å beregne bostøtten på grunnlag av én enkelt måneds inntekt. Formålet er å vurdere behovet for eventuelle korreksjoner. Jeg vil derfor følge nøye med på de erfaringene vi nå får, og vurdere om det er behov for ytterligere forbedringer. Mitt departement har allerede tatt kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet for å vurdere bedre koordinering av utbetalinger av AAP og bostøtte.
Husbanken har lagt ut utførlig informasjon om de nye utbetalingsrutinene på sine nettsider. Vi vil likevel vurdere om informasjonen til brukerne kan bli bedre.