Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:760 (2016-2017)
Innlevert: 01.03.2017
Sendt: 01.03.2017
Besvart: 09.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å bekjempe ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler?

Begrunnelse

I forrige uke meldte Krsby i Fædrelandsvennen om at flere klinikker i Kristiansand har drevet ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, i dette tilfellet Botox. Legemiddelverket uttalte at dette er en nasjonal gjenganger og at det er blitt sendt mange brev til ulike klinikker som bryter med regelverket.
I dagens samfunn med et sterkt kroppspress for unge er det problematisk at aktører reklamerer for billige behandlinger som involverer Botox. Dette kan bidra til å endre holdningene til bruk av reseptbelagte legemidler som skjønnhetsprodukter. Videre er det også problematisk at aktørene tilsynelatende ikke utsettes for virkningsfulle sanksjoner ved brudd på dagens regelverk.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Ulovlig legemiddelreklame er alvorlig da den kan medføre feilaktig og potensielt helsefarlig legemiddelbruk. Det er derfor viktig at forvaltningen har effektive sanksjoner som kan bidra til god etterlevelse av reklameregelverket.
Legemiddelverket har behov for effektive virkemidler som kan forebygge ulovlig reklame og stanse pågående ulovlig reklame. Dagens virkemidler er i hovedsak tilstrekkelige for å stanse en pågående ulovlig reklame. De fleste virksomheter avslutter en pågående ulovlig markedsføring etter at de har mottatt veiledning fra Legemiddelverket eller fått varsel om tvangsmulkt. Legemiddelverket har imidlertid ikke virkningsfulle sanksjoner med forebyggende effekt. På reklameområdet er dette utfordrende fordi de skadelige virkningene av den ulovlige reklamen kan ha inntruffet før Legemiddelverket oppdager og kan stanse markedsføringen. Aktører som vil spekulere i å reklamere ulovlig inntil Legemiddelverket eventuelt oppdager den pågående kampanjen kan derfor gjøre dette med liten risiko utover et eventuelt omdømmetap.
Stortinget vedtok i mai 2016 (Lovvedtak 64 (2015-16)) endringer i forvaltningsloven som en del av et pågående arbeid med administrative sanksjoner. Et av formålene med endringene er å legge til rette for en mer effektiv sanksjonsbruk. Jeg vil som en del av den videre oppfølgingen av arbeidet med administrative sanksjoner fremme forslag til lovendringer som vil gi Legemiddelverket hjemmel til å kunne ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på reglene for legemiddelreklame.
Jeg har også gitt Legemiddelverket i oppdrag for 2017 å gjennomgå regelverket for legemiddelreklame for å sikre at regelverket er oppdatert og hensiktsmessig i forhold til blant annet markedsføring i nye medier.