Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:764 (2016-2017)
Innlevert: 01.03.2017
Sendt: 02.03.2017
Besvart: 08.03.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Kan statsråden gjøre rede for om UDIs vurdering av sikkerheten i Afghanistan, herunder i de områdene som UDIs endrede vurderinger i februar i fjor knytter seg til, skiller seg fra vurderingene som gjøres av Sverige, Danmark og Finland i samme områder og eventuelt forklare hvorfor?

Begrunnelse

Som svar på skriftlig spørsmål fra representanten Helga Pedersen 19. januar 2017 svarte statsråden at UDI i februar 2016 endret sitt syn på vurderingen av hvilke områder i Afghanistan som ble ansett som trygge/utrygge.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg vil innledningsvis vise til statsråd Listhaugs svar til representanten 5. desember 2016 (nr. 324). Videre viser jeg til hennes svar til representantene Karin Andersen 17. juni (nr. 1276), 15. september (nr. 1568), 22. november (nr. 237) og 16. desember (nr. 374), til Helga Pedersen 13. desember s.å. (nr. 351)., samt til Kjell Ingolf Ropstad 13. februar d.å. (nr. 645). Som det fremgår av svarene, hevet UDI i fjor den rettslige terskelen som skal gjelde ved vurderingen av om sikkerhetssituasjonen i et område i Afghanistan er så alvorlig at enhver fra dette området vil ha krav på beskyttelse. Ved å heve terskelen ble mange av de områdene som tidligere ble ansett som generelt utrygge ikke lenger vurdert slik, noe som igjen innebærer at det i større grad enn tidligere foretas en individuell vurdering av søkerens beskyttelsesbehov. Per i dag mener UDI at det ikke er noen provinser i Afghanistan som er så utrygge at alle som kommer derfra har et beskyttelsesbehov.
Justis- og beredskapsdepartementet har ikke full oversikt over andre lands Afghanistan-praksis. I 2016 foretok vi imidlertid en gjennomgang, der vi sammenlignet norsk Afghanistan-praksis med tilsvarende praksis i Danmark, Nederland og Storbritannia. Denne gjennomgangen viste at vurderingen av trygge/utrygge områder i Afghanistan i stor grad samsvarte.
Utlendingsmyndighetene vurderer fortløpende asylpraksis i lys av sikkerhetssituasjonen i de landene det kommer asylsøkere fra. Denne vurderingen er basert på en rekke kilder. Andre lands praksis er én slik kilde. Det er imidlertid ikke slik at endringer i ett eller flere andre land automatisk fører til endring i norsk praksis. Norske utlendingsmyndigheter (UDI og UNE) skal alltid gjøre sine egne vurderinger ut i fra tilgjengelige kilder. Tilgang til kilder og vekting av disse kan føre til at norsk praksis i enkelte tilfeller er ulik praksis i andre land.
Utlendingsmyndighetene følger utviklingen i sikkerhetssituasjonen i Afghanistan nøye, og de ser i den forbindelse også hen til hvilke vurderinger andre land gjør. UDI har i brev 22. februar d.å. forelagt for departementet et forslag til endret praksis for enkelte utsatte grupper som kommer fra områder i Afghanistan der sikkerhetssituasjonen er særlig alvorlig. Praksisforeleggelsen er nå til vurdering i departementet, og jeg kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om hva som vil bli utfallet av denne vurderingen.