Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:774 (2016-2017)
Innlevert: 03.03.2017
Sendt: 03.03.2017
Besvart: 13.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Kan statsråden forklare og begrunne hvorfor brukere av helsetjenester, som søker å få utført en utredning i et annet land innen EØS-området, ikke får refundert sine utgifter med inntil tilsvarende beløp som spesialisthelsetjenesten mottar for å foreta en tilsvarende utredning?

Begrunnelse

På nettsidene til helsenorge.no opplyses det om at: «Du kan få refundert utgifter med inntil tilsvarende beløp som helsehjelpen ville ha kostet i det offentlige helsevesenet i Norge». Jeg har mottatt dokumentasjon fra brukere som viser at Helsedirektoratet har opplyst for en aktuell utredning i spesialisthelsetjenesten er beregnet en kostnad pr. pasient i størrelsesorden kr 50 000. Når en bruker søkte om forhåndstilsagn på en tilsvarende utredning i et annet land innen EØS-området, får vedkommende opplysninger som viser at den samme utredningen dekkes med inntil kr 4500.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har forelagt spørsmålet for Helsedirektoratet/Helfo. Det er Helfo som saksbehandler søknader fra pasientene til ordningen og evt. refunderer midler til pasientene. Regler for refusjon i ordningen går fram av Forskrift om stønad til helsetjenester i annet EØS-land.
Helsedirektoratet uttaler følgende:
Spesialisthelsetjenester mottatt i utlandet kan refunderes med opptil det beløp som helsehjelpen ville ha kostet det offentlige i Norge, slik det også er informert om på helsenorge.no. Stønad ytes til dekning av utgifter ved helsehjelp som tilsvarer helsetjenester som ytes helt eller delvis vederlagsfritt etter spesialisthelsetjenesteloven og en pasient vil aldri få refundert mer enn de faktiske utgiftene, Ved vurderingen av hva en behandling ville ha kostet det offentlige i Norge, foretar Helfo en beregning ved bruk av estimerte DRG-kostnader for tilsvarende behandling i Norge
Den estimerte DRG-kostnaden inneholder mer enn en beregning av hva det koster å behandle den enkelte pasient. I tillegg til behandlingsutgifter inneholder DRG-beregningen en andel av sykehusets kostnader til akuttbehandling og beredskapskostnader. Ved behandling i utlandet etter folketrygdloven § 5-24a som omhandler planlagt behandling refunderes derfor 80 % av estimert DRG-kostnad. Det foretas ikke ytterligere reduksjoner i refusjonsberegningen hverken ved forhåndstilsagn eller ved endelig refusjon.
Jeg ser at spørsmålet baserer seg på en enkeltsak. Det er vanskelig å kommentere denne.