Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:775 (2016-2017)
Innlevert: 03.03.2017
Sendt: 03.03.2017
Besvart: 13.03.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Det er blitt kjent at «Nye Veier» utlyste nye E18 Tvedestrand-Arendal, uten veilys, på tross av at det er slått fast i planbeskrivelsen at det skal være veilys på hele strekningen. Dette framstår som underlig, da «Nye Veier» fortsatt venter på svar fra veidirektoratet om de får dispensasjon fra kravet om veibelysning på strekningen.
Kan statsråden forklare hvorfor «Nye Veier» har tatt seg denne friheten og kan han nå sørge for at blir lys på strekningen?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I mitt svar av 21. februar 2017 på representanten de Ruiters spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 666 ble de ulike prosessene knyttet til Nye Veier AS sitt ønske om å bygge ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal med vegbelysning bare i tilknytning til kryss og ramper beskrevet. Dette gjaldt både formuleringer i planbeskrivelsen og fravik fra vegnormalen. Jeg påpekte også at det Nye Veier vurderer rundt belysning er minst på nivå med den standarden som ble lagt til grunn for motorveiprosjekt som ble bygget under forrige regjering, da de Ruiters parti satt i førersetet.
La meg være tydelig på at Nye Veier selvsagt skal følge alle lover og forskrifter samt Statens vegvesens vegnormaler. Selskapet har imidlertid et mandat om å fornye vegutbyggingen i Norge, slik at vi får pengene til å strekke lenger og enda flere kilometer vei kan bli oppgradert til en bedre standard enn i dag slik at vi får mest mulig god vei med høy trafikksikkerhet. Dette gjør de ved å utfordre blant annet vegnormalene slik at de kan forbedres, og at vi får størst nytte igjen for samfunnets midler. Andre viktige elementer i selskapets arbeid går på tidlig involvering i trasevalg for å optimalisere massebalanse, valg av mer standardiserte løsninger og lignende.
Da jeg 1. mars besøkte anleggsområdet for E18 Tvedestrand – Arendal, gjorde Nye Veier AS det klart at de tilrettela for belysning langs veien, men at fagfolkene fortsatt har saken til behandling. I den kontrakt som er inngått med AF Gruppen Norge AS om utbygging av E18 Tvedestrand – Arendal inngår vegbelysning i det omfang som ligger i søknaden om fravik fra vegnormalen som Nye Veier AS har sendt Vegdirektoratet. I et utbyggingsprosjekt av den størrelse og kompleksitet som det her er snakk om vil det erfaringsmessig så godt som alltid oppstå ønsker om, eller behov for endringer eller justeringer underveis. Jeg har full tiltro til at Nye Veier AS i sine kontraktsmessige forhold med AF Gruppen har tilstrekkelig fleksibilitet til å håndtere denne typen eventuelle endringer.