Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:776 (2016-2017)
Innlevert: 03.03.2017
Sendt: 03.03.2017
Besvart: 10.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Vil statsråden følgje Generaladvokaten og Forsvaret sitt ønskje om å oppretthalde eit eiga,styrka generaladvokatembete?

Begrunnelse

Før sumaren 2016 sende justisdepartementet ut eit høyringsbrev med forslag til endring av ordninga med generaladvokat og krigsadvokat.
Magasinet juristkontakt skriv mellom anna at «saksnedgangen førte til at Justisdepartementet i vår sendte ut på høring et forslag om å reorganisere hele ordningen, for eksempel ved å integrere militærjuristene i den sivile påtalemyndigheten, og la forsvaret overta ansvaret for disiplinærsakene. Det siste er ikke forsvaret og forsvarsstaben og generalene enige i, og de har påpekt at de ønsker en uavhengig rådgivning i disiplinærsaker, slik at dette ikke blir liggende hos noen som er i linja under forsvarssjefen».
Samstundes skriv magasinet at:

«Straffeprosessutvalget går imidlertid i motsatt retning i sin NOU, og foreslår en betydelig utvidelse av mandatet til Generaladvokaten. I krigstid skal nemlig Generaladvokaten ta alle saker som gjelder mulige brudd begått av militært personell. Straffeprosessutvalget mener man bør ha et tilnærmet likt system i freds- og krigstid. I dag kobles ikke Generaladvokaten inn ved brudd på Heimevernloven, vernepliktsloven, militærnekterloven og mildnere narkotikaforbrytelser i militær sammenheng. Selv typiske miltære saker kan være sivile fordi man har overtrådt en sivil straffebestemmelse.»

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Justis- og beredskapsdepartementet besluttet høsten 2014 at det skulle foretas en utredning av ordningen med generaladvokat og krigsadvokater. Utredningen «Gjennomgang av ordningen med generaladvokat og krigsadvokater» ble levert 1. oktober 2015 til Justis- og beredskapsdepartementet.
Forsvaret har vært gjennom store endringer de senere årene. Av ovennevnte utredning fremgår blant annet at det er så få militære straffesaker at det er et stort behov for endring av dagens organisering av den påtalemessige behandlingen av disse sakene. I den forbindelse fremkommer det av utredningen at de oppgavene som i dag utføres av generaladvokaten og krigsadvokatene, kan organiseres på ulike måter.
Regjeringen besluttet 26. november 2015 at utredningen skulle sendes på ordinær høring. Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 1. juni 2016 ble utarbeidet i samarbeid med Forsvarsdepartementet og riksadvokaten.
Ved høringsfristens utløp 1. oktober 2016, hadde det kommet inn 27 høringsuttalelser med merknader til endringsforslagene.
I høringsbrevet ble det skissert forslag til fire ulike modeller for den fremtidige organisering av arbeidet som i dag utføres av generaladvokaten og krigsadvokatene. Høringsinstansene var delt i sitt syn i forhold til de fire ulike modellene, men et flertall gikk inn for modell to. Denne modellen innebærer at ordningen med generaladvokat opprettholdes, men samlokaliseres med Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST). Utover dette fremkom også ønske om å opprettholde dagens ordning.
Avslutningsvis vil jeg peke på at regjeringen ennå ikke har tatt endelig stilling til den fremtidige organisering av ordningen med generaladvokat og krigsadvokater, og jeg vil derfor ikke kommentere saken ytterligere nå.