Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:790 (2016-2017)
Innlevert: 07.03.2017
Sendt: 08.03.2017
Besvart: 15.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Er Justisdepartementet kjent med bekymringsmeldinger fra fagforening og ansatte ved Ringerike fengsel vedrørende for lav bemanning og uro rundt sikkerheten før fengselsdrapet lørdag 25. februar?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Kriminalomsorgen registrerer avvik, bl.a. vold og trusler, i etatens internkontrollsystem (KIKS). Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) henter statistikk fra dette systemet som innrapporteres til departementet i resultatrapporteringene. Departementet følger gjennom styringsdialogen med KDI, utviklingen i vold og trusler. I disse møtene informeres det om utviklingen i kriminalomsorgen men også om situasjonen ved enkelte fengsler. Ringerike fengsel har blitt omtalt. Departementet har også mottatt kopi av brev fra Norsk fengsels- og friomsorgsforbund til KDI med bekymringsmeldinger vedrørende situasjonen i kriminalomsorgen, bl.a. brev med egne rapporteringer fra Oslo, Bergen, Ullersmo og Trondheim fengsler. Disse brevene følges opp av KDI som er ansvarlig for den løpende styringen av kriminalomsorgen gjennom fem regioner. Departementet blir orientert om oppfølgingen av KDI. Jeg er fornøyd med at temaet vold- og trusler er satt høyt på dagsorden i Kriminalomsorgens sentrale arbeidsmiljøutvalg der ledelse, tjenestemannsorganisasjonene og vernetjenesten, er representert. Det er viktig at ledelse, tillitsvalgte og verneombud samarbeider tett om analyse av statistikken og tiltak for å redusere volds- og trusselhendelser.
Vold og trusler var også tema i et møte jeg hadde med fagorganisasjonene og sentralt hovedverneombud i kriminalomsorgen, i midten av februar. Jeg kommer til å invitere til et nytt møte før sommeren der temaet også vil stå på dagsorden.
Departementet har innhentet statistikk over årsverksutviklingen i kriminalomsorgen. I etterkant av drapet i Ringerike fengsel har departementet fått opplyst fra KDI at antall årsverk i Ringerike fengsel har vært uendret fra 2009 til i dag. Det var én færre ansatt på Ringerike fengsel den dagen hendelsen skjedde, men bemanningen på den aktuelle avdelingen var som vanlig på en lørdag.