Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:791 (2016-2017)
Innlevert: 07.03.2017
Sendt: 08.03.2017
Besvart: 13.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Miljødirektoratet anmeldte i 2014 Statoils utslipp av over 3 400 tonn svært forurensende og vanskelig nedbrytbare kjemikalier på Njord-feltet, og politiet siktet Statoil. Det har ikke blitt fulgt opp av politiet og saken er henlagt på grunn av foreldelse.
Kan justisministeren forklare hva som har skjedd i denne saken, om det er et enkeltstående eksempel på at alvorlig miljøkriminalitet ikke følges opp av politiet, og hva han vil gjøre for å sikre at slikt ikke skjer i fremtiden?

Begrunnelse

Teknisk Ukeblad har avdekket at siktelsen av Statoils utslipp av over 3400 tonn kjemikalier på Njord-feltet, ikke har blitt fulgt opp av politiet. Saken er henlagt på grunn av foreldelse. Årsaken til foreldelsen er at politiet ikke sendte siktelsen mot Statoil rekommandert, men med vanlig post. Deretter glemte de å følge opp saken da de ikke hørte noe mer fra oljeselskapet. Statoil hevder de aldri har fått siktelsen politiet mener de har sendt.
Statoil forurenset havet med 3400 tonn kjemikalier på Njord over en periode på sju år. På havbunnen hadde kjemikaliene dannet digre kratre. Det største hadde en radius på 40 meter og en høyde på 2,5 meter.
Blant kjemikaliene var det både svarte og røde kjemikalier. Dette betyr at de er svært forurensende og vanskelig nedbrytbare.
Utslippene ble oppdaget da Statens forurensningstilsyn (Miljødirektoratet i dag) i perioden mellom 1997 og 2009, ble informert om problemer med lekkasje fra flere injeksjonsbrønner på sokkelen. Miljødirektoratet så svært alvorlig på saken, både på grunn av størrelsen på utslippet, men også fordi det tok så lang tid før Statoil rapporterte om saken. I 2014 anmeldte Miljødirektoratet saken.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Alvorlig kriminalitet som forurensing som rammer det ytre miljø, er blant de kriminalitetsformene som er prioritert gjennom riksadvokatens mål- og prioriteringsskriv for straffesaksbehandlingen i politiet. Det er viktig at slike saker følges opp på en kvalitativ god måte og med god fremdrift. Politiet må ha rutiner som sikrer dette.
Behandlingen av enkeltsaker på straffesaksfeltet hører under påtalemyndigheten som ledes av riksadvokaten. Påtalemyndigheten er i sin behandling av enkeltsaker uavhengig og kan ikke instrueres av meg som statsråd. Det rapporteres heller ikke til justis- og beredskapsministeren om enkeltsaker eller behandlingen av disse.
I forbindelse med dette spørsmålet er jeg fra riksadvokaten blitt gjort kjent med redegjørelsen som har vært innhentet fra Møre og Romsdal politidistrikt. Hovedinnholdet i denne redegjørelsen er følgende:
Forholdet ble anmeldt første gang 08.10.2013 og registrert hos politiet 11.11.2013.
Politiet var usikker på om forholdet var foreldet, og det ble besluttet å utrede dette spørsmålet før en iverksatte etterforskning.
Den 23.01.2014 fikk Møre og Romsdal politidistrikt tilgang til en sak fra Rogaland politidistrikt som gjaldt utslipp/forurensning fra brønn på Veslefrikk-feltet.
Politiet var i kontakt med Miljødirektoratet om blant annet vurdering av spørsmålet om foreldelse. Det ble besluttet å avvente igangsetting av etterforskning inntil deres anmeldelse forelå.
Det var tvil om hvor lang foreldelsesfrist som skulle legges til grunn, og etterforsker ble bedt om avvente etterforskning inntil dette var avklart. Saken lå deretter i noe tid.
I perioden mars-juni 2015 var det kontakt en rekke ganger med statsadvokaten per e-post og telefon.
Siktelsen mot Statoil ble ikke tatt ut før september 2015. På grunn av en misforståelse i politiet, ble siktelsen ikke sendt rekommandert til Statoil som forutsatt. Dette ble ikke oppdaget av politiet før juni 2016. I og med at politiet ikke kunne dokumentere at siktelsen var mottatt av Statoil, måtte saken henlegges som foreldet.
Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt dette var et enkeltstående tilfelle, har Riksadvokatembetet opplyst at det etter deres vurdering synes å være en uheldig enkeltepisode. Riksadvokaten har ikke tidligere blitt gjort kjent med at tilsvarende feil skal ha skjedd i andre saker.
Problemstillingen vil bli fulgt opp av påtalemyndigheten på møter med politiet i løpet av 2017. Dette vil etter min vurdering være en adekvat oppfølging.

Tilleggssvar 16. juni 2017.

Korreksjon av informasjon gitt i svar på spørsmål nr. 791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Jeg viser til mitt svar av 13.03.2017 i anledning spørsmål nr. 791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson. Spørsmålet knyttet seg til anmeldelse av Statoil for utslipp av kjemikalier på Njård-feltet.
Som det fremgikk av svaret, baserte det seg på opplysninger mottatt fra riksadvokaten. Riksadvokaten har i brev av 02.06.2017 til departementet orientert om at den redegjørelsen som var gitt departementet, dessverre inneholdt feil opplysninger. I brevet fra riksadvokaten heter det:
«Det vises til departementets henvendelse per e-post 8. mars d.å. i anledning spørsmål nr.791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson, og innspill herfra i den forbindelse.
Miljøstiftelsen Bellona påklaget 13. mars s.å. statsadvokatens henleggelse av anmeldelsene av Statoil ASA for brudd på forurensingsloven § 78 som foreldet. Riksadvokaten mottok klagesaken 24. april d.s. og den er nå avgjort. Det viser seg under vår klagebehandling at en tidligere er kommet i skade for å gi upresis informasjon til departementet om faktum og hvorfor saken må henlegges.
Politidistriktet har etter at klagesaken innkom Riksadvokatembetet funnet frem til postjournal som viser at siktelsen ble sendt Statoil ASA ved rekommandert brev
23. september 2015. Ettersom sendingen ikke kom i retur til politidistriktet, må det legges til grunn at siktelsen ble meddelt, hvilket er det som skal til for å avbryte foreldelsesfristen, jf. straffeloven 1902 § 69 første ledd annet punktum. Det er således feil når det fra denne side, basert på informasjon fra politiet, ble opplyst til departementet at siktelsen ikke ble sendt rekommandert til Statoil som forutsatt, og at saken måtte henlegges som foreldet fordi politiet ikke kunne dokumentere at siktelsen var mottatt av Statoil ASA. Det er tilstrekkelig at siktelsen er meddelt, hvilket den rekommanderte oversendelsen bekrefter.
Riksadvokaten har like fullt under behandling av klagesaken kommet til at anmeldelsene må forbli henlagt som foreldet. Dette skyldes at politidistriktet, etter at foreldelsen ble avbrutt, fortsatt unnlot å iverksette etterforsking eller utvise annen nevneverdig aktivitet. Denne inaktiviteten innebærer at foreldelsen løp videre uaktet at fristen ble avbrutt ved
nevnte meddelelse, jf. straffeloven 1902 § 69 tredje ledd annet punktum.
En beklager sterkt at en således er kommet i skade for å feilinformere departementet, med den følge at også Stortinget har fått uriktig informasjon. Riksadvokaten har i påtegning av 24. mai d.å. bedt statsadvokaten forsikre seg om at politidistriktet tar læring av de feil som er begått. Problemstillingen ble også tatt opp under det årlige statsadvokatmøtet med alle landets statsadvokater i denne uken.
Realiteten er - som det fremgår - at henleggelsen av saken ble opprettholdt av
riksadvokaten, men med en annen begrunnelse».
Som det fremgår, er politiets behandling av denne saken fulgt opp av riksadvokaten.
Jeg beklager at det på grunn av det overnevnte ble gitt feil opplysninger i svaret 13.03.2017. Dette endrer imidlertid ikke den opprinnelige vurderingen om at det er tale om en uheldig enkeltepisode.