Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:796 (2016-2017)
Innlevert: 08.03.2017
Sendt: 08.03.2017
Besvart: 17.03.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Fylkesmannen i Oppland har funnet lovbrudd i 9 av 10 av 253 barnevernssakene i Nordre og Søndre Land. Etter tilsvarende tilsyn i 2011 ble det fabrikkert saksmapper for å pynte på dokumentasjonen, og ansatte ble instruert i hva de skulle si i oppfølging av tilsynet. Det er profesjonskulturen og holdningene som svikter når så mange saker behandles i strid med loven.
Hvilke grep vil ministeren ta for at barns rettsikkerhet blir ivaretatt, og at barn under barnevern i hele landet blir forsvarlig fulgt opp i samsvar med loven?

Begrunnelse

Fylkesmannen i Oppland skriver at tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem.
I 2011 fant Fylkesmannen lovbrudd og svikt i begge kommunenes barneverntjenester. I Nordre Land ble tilsynet avsluttet i 2012 etter at avvikene var fulgt opp. Gjennom tilsynet i 2016 kom det frem at barnevernansatte i oppfølging av avvik i 66 saker, fabrikkerte saksmapper, og på den måten pyntet på dokumentasjonen. De ansatte ble fortalt og instruert i hva de skulle si når tilsynet ble fulgt opp.
Fylkesmannen vurderer politianmeldelse og følger opp tilsynet og vet at statsråden ikke kan gå inn i saker som er under oppfølging, men lovbrudd skjer i hele landet i en tjeneste som er så avhengig av sterk integritet og høy faglig kompetanse for å ivareta barn og foresatte på en god måte.
Når lovbrudd er så omfattende så handler det om holdninger og kultur, da hjelper det lite å ansette flere som inkluderes i den samme kulturen.
Det er tydelig behov for større åpenhet, sterkere offentlig engasjement for å støtte opp under en barneverntjeneste som klarer å håndtere den utfordrende jobben på en god måte. I dag er det for store variasjoner i kvaliteten på tjenesten. Det rammer først og fremst barn og deres pårørende, men også ansatte.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg vil først si at det er svært bekymringsfullt at det forekommer så omfattende lovbrudd i barneverntjenesten. Det er likevel godt å se at vi har et tilsyn som avdekker disse lovbruddene.
Fylkesmannen ivaretar viktige rettssikkerhetshensyn ved å føre tilsyn med at kommunen oppfyller sine plikter etter barnevernloven. En viktig funksjon for tilsynet er å fange opp svikt. Ved å avdekke eksisterende svikt, bidrar fylkesmennenes tilsyn til bedre tjenester i kommunene. Tilsynsmyndigheten skal følge opp inntil lovbruddet er rettet, og tilsynet skal ikke avsluttes før tilsynsmyndigheten har konkludert med at det er lagt til rette for at tjenestene fremover vil kunne ytes i samsvar med lovverket.
Det er likevel viktig å understreke at det er kommunen som har ansvar for at tjenesten drives i henhold til loven og for å rette opp påpekte lovbrudd. Barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling skal få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
Jeg har iverksatt flere grep for å styrke kvaliteten og heve kompetansen i barnevernet.
I 2017 er det bevilget 20 millioner kroner til nye kompetansetiltak. Fra i høst skal det blant annet etableres nasjonale opplæringstilbud om undersøkelses- og hjelpetiltaksarbeid. Det skal også etableres egne veiledningsteam som skal bistå kommuner med store utfordringer.
Kompetansesatsingen er en del av den kommende barnevernsreformen. Reformen inneholder også forslag til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernsområdet. Endringer i barnevernet skal særlig styrke kommunenes muligheter og insentiver til å prioritere forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid, slik at flere utsatte barn får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. Proposisjonen om barnevernsreformen skal legges frem for Stortinget om kort tid.
Jeg vil også vise til at Statens Helsetilsyn har fått i oppdrag å gjennomgå minimum 100 enkeltsaker om akuttplassering og omsorgsovertakelse. Bakgrunnen for oppdraget er at vi ønsker å få så god kunnskap som mulig om håndteringen av barnevernssaker, både om hva som svikter og hva som fungerer. Det er behov for mer kunnskap om kompleksiteten og dilemmaene i barnevernets arbeid og kvaliteten på det faglige arbeidet barnevernet utfører som grunnlag for sine beslutninger.
I Statens helsetilsyns oppsummering av det landsomfattende tilsynet i 2015 og 2016 fremgår det at mange kommuner svikter i arbeidet med bekymringsmeldinger. Blant annet har meldinger om alvorlige forhold ikke blitt undersøkt og ledelsen av arbeidet med meldinger har sviktet. Helsetilsynets oppsummering viser nok en gang behovet for å styrke lederkompetansen i barnevernet. For å styrke lederkompetanse i barnevernet ble det i 2016 satt i gang en ny barnevernlederutdanning ved NTNU/ Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Midt-Norge. God ledelse er avgjørende for et godt barnevern. Jeg vil også vurdere om det bør stilles tydeligere krav til lederkompetansen i barnevernet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er derfor gitt i oppdrag å utrede behovet for formelle kompetansekrav til barnevernledere. Spørsmål om autorisasjon skal også vurderes i sammenheng med dette.
NOU 2016:16 Ny barnevernslov – sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse ble overlevert 29. september 2016. Utvalget foreslår å lovfeste i barnevernloven at kommunen har ansvar for generelt forebyggende arbeid og at kommunen har en plikt til å sørge for at kommunens tjenestetilbud rettet mot alle barn og familier er samordnet. Utvalget foreslår også å lovfeste at kommunestyret skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid rettet mot alle barn og unge. Planen skal beskrive ansvar, organisering, ledelse og samarbeid med de ulike etatene. Utvalget foreslår videre at kommunen skal ha en plikt til å samordne det kommunale tjenestetilbudet rettet mot et bestemt barn, når det er nødvendig. Denne samordningsplikten skal etter utvalgets forslag inntre når det er uenighet mellom tjenestene om hvordan et helhetlig tilbud om hjelp til et barn skal ytes. NOUen ble sendt på offentlig høring med høringsfrist 30. januar 2017. Mitt departement arbeider med å følge opp NOUen.
Avslutningsvis vil jeg påpeke at det er kommunens øverste politiske og administrative ledelse som har det overordnede ansvaret for at barneverntjenesten drives i tråd med regelverket og at tjenestene er forsvarlige.