Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:798 (2016-2017)
Innlevert: 08.03.2017
Sendt: 09.03.2017
Besvart: 15.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Honoraret for meklere i konfliktråd er i dag på 195 kr. per time og har ikke vært regulert siden 2011.
Hva er begrunnelsen for at man ikke har økt meklerhonoraret?

Begrunnelse

Konfliktrådene har hundrevis av meglere landet rundt som gjør en viktig og god samfunnsinnsats gjennom å ta på seg en slik jobb. Konfliktrådenes resultater etter å ha meklet i mobbesaker, voldssaker, alt i fra smått til stort er svært gode. Lekfolkene som kurses og stiller seg til disposisjon for Konfliktrådene tar på seg en viktig oppgave for samfunnet som forebygger gjentatt ungdomskriminalitet eller mobbing som to eksempler.
Honoraret for meklere er i dag på 195 kr. per time og har vært det samme siden 2011. Til forskjell får meklere i sammenlignbare oppdrag i for eksempel Familieråd, gis det 400 kr. per time. Jeg er bekymret for at dette lave honoraret vil kunne føre til at man vil få problemer med å rekruttere mange nok meklere til konfliktrådene.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Konfliktrådet og meklere over hele landet gjør en svært god jobb og løser konflikter mellom mennesker både i sivile saker og straffesaker. Dette bekreftes av brukerundersøkelser som viser at partene er fornøyd med den jobben meklerne gjør og den behandlingen saken deres får i konfliktrådet.
Å være mekler er et frivillig verv som mange har i tillegg til en jobb, studier eller en pensjonisttilværelse. Det er ikke ment at meklervervet skal være hovedinntektskilden. Hensikten med meklerfunksjonen er først og fremst lekmannsbidraget i et svært samfunnsnyttig arbeid. De fleste steder er det ikke vanskelig å få kompetente og motiverte personer til å stille som meklere. Der det eventuelt er rekrutteringsproblemer, så er dette mer forbigående. Vi vet at det kan være utfordrende å rekruttere meklere på mindre steder der alle kjenner alle og forholdene blir for små. Sekretariatet for konfliktrådene opplyser at man i slike tilfeller benytter meklere fra nabodistriktet for å unngå at det går ut over saksavviklingen i de aktuelle konfliktrådene. Det ser derfor ikke ut til at nivået på honoraret hindrer rekruttering.
Justis- og beredskapsdepartementet er i tett dialog med Sekretariatet for konfliktrådet og andre som følger utviklingen både når det gjelder saksbehandlingstid og behovet for nye meklere.