Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:803 (2016-2017)
Innlevert: 09.03.2017
Sendt: 09.03.2017
Besvart: 16.03.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Etableringen av et deponi for farlig avfall er ønsket velkommen og er godt forankret i lokalsamfunnet i Nesset.
Mitt spørsmål er når kan Bergmesteren Raudsand forvente å få en avklaring om de får muligheten til å utvikle dette deponiet?

Begrunnelse

Saken gjelder avklaring om et nasjonalt deponi for farlig avfall, og om hvor dette skal legges. Mørebenken fikk samlet informasjon fra Bergmesteren Raudsand ved Harald Storvik på et møte i primo mars om deres planer for å legge tilrette for dette. Her kom det fram at deres reguleringsplan snart er klar og at de nå venter på en avgjørelse fra departementet om det nasjonale deponiet for farlig avfall kan legges til Raudsand. Der kan de lagre avfallet i tilpassede og sikre fjellhaller 1 kilometer inn i fjellet og under havnivå.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Utfra nasjonale mål og internasjonale forpliktelser vurderes det som viktig å opprettholde en nasjonal behandlingskapasitet for farlig avfall når dagens deponi på Langøya antas å være fullt i 2022. Fordi et tidligere forsøk på å etablere deponi for farlig avfall ble stanset i Porsgrunn kommune, fikk Miljødirektoratet i oppdrag å vurdere mulige egnete lokaliteter for et slikt deponi. Jeg mottok Miljødirektoratets anbefaling 2. mai i fjor, der de pekte på fire lokaliteter som kan være egnet til etablering av deponi for farlig avfall, herunder en lokalitet i Nesset kommune og en lokalitet i Porsgrunn kommune. Basert på overordnede vurderinger ble lokaliteten i Porsgrunn vurdert å være best egnet.
I løpet av høsten 2016 kom det frem at av de fire kommunene som ble vurdert å kunne ha en egnet lokalitet, var det kun Nesset kommune som var positive til etablering av deponi for farlig avfall i sin kommune. Nesset kommune fastsatte et planprogram for et mulig deponi på Raudsand i juni 2016, og tiltakshaver Bergmesteren Raudsand utarbeider en konsekvensutredning av tiltaket. Samtidig har departementet vurdert at det er usikkerhetsmomenter knyttet til deponiplanene i Nesset, og at det derfor også er behov for at det gjennomføres en konsekvensutredning av et mulig deponi i Brevik i Porsgrunn. På denne bakgrunn har Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev av 11. januar 2017 oppnevnt Klima- og miljødepartementet som ansvarlig myndighet for fastsetting av planprogram for et mulig deponi i Brevik i Porsgrunn. Når planprogrammet er fastsatt vil tiltakshaver NOAH få anledning til å konsekvensutrede et mulig deponi etter plan- og bygningsloven.
Jeg er nå opptatt av at konsekvensutredningene både av et mulig deponi i Brevik i Porsgrunn, og av et mulig deponi på Raudsand i Nesset, blir gjennomført. Hensikten med konsekvensutredningene er blant annet å undersøke nærmere om områdene er egnet for deponi. De to konsekvensutredningene vil gi et styrket kunnskapsgrunnlag for å vurdere behovet for videre statlig involvering. Dersom det viser seg at et deponi i Nesset kan dekke de nasjonale behovene for behandling av farlig avfall, vil det ikke være nødvendig at staten involverer seg videre i Brevik. Det er fremdeles usikkert når en slik vurdering vil kunne gjøres da det avhenger av når de to konsekvensutredningene foreligger.
Det vil uansett være opp til Nesset kommune om de vil gjennomføre reguleringsplanprosessen for et deponi på Raudsand etter plan- og bygningsloven.