Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:804 (2016-2017)
Innlevert: 10.03.2017
Sendt: 10.03.2017
Besvart: 17.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Hvilke konsekvenser vil en budsjettert reduksjon av antall plasser ha for kommunene som har ansvar for å oppfylle regjeringens foreslåtte rettighetsfesting, og hvilke kostander har oppfølging og administrasjon av rettighetsfestingen så langt medført?

Begrunnelse

Regjeringen fremmet Prop. 99 L om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister i 2016. Proposisjonen møtte stor motbør. Da proposisjonen ble lagt frem, fremholdt departementet at rettighetsfestingen ikke ville medføre vesentlige kostnader.
Samtidig understreket HOD behovet for flere heldøgns omsorgsplasser for at kommunene skal forberede seg på det behovet som kommer fremover. Regjeringen varslet at de ville følge opp dette i de årlige budsjetter. I budsjettet for 2016-2017 er posten for den statlige tilskuddordningen til heldøgns omsorgsplasser redusert med 700 plasser.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Kommunene har plikt til å gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester til sine brukere, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. Gjennom Prop. 99 L (2015–2016) ble det foretatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven som bedret rettsstillingen til brukere som trenger sykehjemsplass eller tilsvarende bolig. Samtidig ble det innført krav om oversikt over de som venter på langtidsplass parallelt med at de får forsvarlige tjenester. Departementet har ikke oversikt over hvilke ressurser hver enkelt kommune har brukt eller bruker på dette arbeidet. I proposisjonen ble det imidlertid vist til kommunenes behov for flere heldøgns omsorgsplasser, og at kommunene må forberede seg på det behovet som kommer fremover. Det ble i denne sammenheng vist til at Regjeringen gjennom budsjettene for 2014 og 2015 hadde styrket den statlige tilskuddsordningen til heldøgns omsorgsplasser, og følgelig lagt til rette for en vekst i kommunenes økonomiske handlingsrom. Videre ble det understreket at Regjeringen vil følge opp dette i de årlige budsjetter.
Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2017 å prioritere å gi tilsagn om tilskudd til 1800 heldøgns omsorgsplasser. Dette sluttet Stortinget seg til i budsjettbehandlingen før jul. Regjeringen har i de tre siste årene prioritert en høyere sats og en høyere ramme for investeringstilskudd enn hva tidligere regjeringer har gjort, og det har vært en høy aktivitet fra kommunenes side de siste tre årene. Mange og uhensiktsmessige plasser er byttet ut og renovert gjennom handlingsplanen for eldreomsorgen og gjennom investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser. Fra 2021 skal tilskuddet stimulere til netto tilvekst av plasser. Det er innført en overgangsordning i årene 2017-2020 hvor netto tilvekstkravet innføres gradvis.
For øvrig vil jeg minne om at rehabilitering og vedlikehold av kommunal bygningsmasse, er et ordinært kommunalt ansvar. Det tas i kommuneopplegget for det enkelte år hensyn til merutgifter i kommunesektoren som følge av den demografiske utviklingen, dvs. befolkningens størrelse og sammensetning. Like fullt har kommunene mottatt store statlige tilskudd gjennom handlingsplanen for eldreomsorgen 1997-2003 og gjennom investeringstilskuddet til omsorgsplasser fra 2008, til fornying, rehabilitering og utbygging av heldøgns omsorgsplasser. Gjennom investeringstilskuddsordningen er det fra 2008 og fram til i dag gitt tilsagn om tilskudd til rehabilitering og nybygg til i overkant av 15 000 heldøgns omsorgsplasser.
Investeringstilskuddet er en god ordning for kommunene. Tilskuddet kommer på toppen av de ordinære overføringene til kommunene og staten dekker nærmere 66 pst. av investeringskostnadene inkludert mva.-kompensasjon. I tillegg tilbys det god faglig støtte fra Husbanken i arbeidet med å utvikle gode omsorgsplasser. Også i 2017 legges det opp til å tilføre disse midlene og denne kompetansen til fornying/utskifting og utbygging av 1800 heldøgns omsorgsplasser. Kommunene kan også bruke av den ordinære rammen til oppføring og utskifting av omsorgsplasser utover dette.
Når det gjelder størrelsen på tilsagnsrammen i investeringstilskuddet, har jeg for øvrig også sagt at regjeringen følger situasjonen utover i 2017 nøye og kontinuerlig vurderer behovet for å justere årets ramme. Regjeringen vil i så fall komme tilbake til Stortinget om dette på egnet måte.