Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:808 (2016-2017)
Innlevert: 10.03.2017
Sendt: 10.03.2017
Besvart: 16.03.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Kan statsråden garantere at regjeringen vil fremme en sak for Stortinget om et identitetsavklaringsprogram slik at Stortinget er i stand til å behandle den i inneværende sesjon?

Begrunnelse

Stortinget behandlet i Innst. 157 S (2015-2016) forslag om et identitetsavklaringsprogram for irakere i Norge. 1. mars 2016 gjorde Stortinget følgende vedtak i saken:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere som har fått avslag på søknad om norsk statsborgerskap på grunnlag av manglende dokumentert identitet. Forslaget omfatter de saker hvor UDI ikke har lagt identitet til grunn som dokumentert, men likevel innvilget oppholdstillatelse.»

Undertegnede er kjent med at UDI nå ha avsluttet sitt arbeid med å forsøke og avklare identiteten til 20 irakiske statsborgere i Norge. Gruppa det gjelder har nå ventet over ett år siden Stortinget gjorde sitt vedtak.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Statsråd Sylvi Listhaug har tidligere opplyst Stortinget om at UDI, som en oppfølging av anmodningsvedtak nr. 505 (2015-2016), vil sende flere saker til verifisering. Dette ble gjort høsten 2016. Formålet var å skaffe erfaringer som kunne gi grunnlag for nærmere anbefalinger om et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakere. Det er både tidkrevende og komplisert å utforme et identitetsavklaringsprogram uten å senke kravet til klarlagt identitet som statsborgerloven fastsetter. Jeg viser i den sammenheng til at UDI per 15. februar 2017 kun hadde fått svar på fem av de 16 sakene som ble sendt til verifisering høsten 2016. Jeg kan derfor ikke garantere at regjeringen vil kunne fremme en sak for Stortinget i inneværende sesjon. Jeg vil imidlertid forsikre spørsmålsstilleren om at Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med å etablere et identitetsavklaringsprogram på bakgrunn av UDIs erfaringer. Regjeringen vil fremme en sak for Stortinget så snart det er mulig.