Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:812 (2016-2017)
Innlevert: 10.03.2017
Sendt: 13.03.2017
Besvart: 21.03.2017 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): NSOF og NSF har i sine høringssvar til NIS-forskriften gjort beregninger som konkluderer med at konkurransevilkårene for NOR og DIS er tilnærmet like. Statsråden selv har også vært opptatt av å trekke frem at Norge har en konkurransedyktig maritim politikk. Likevel legger hun i saken om Color Line og endring av NIS-forskriften til grunn at det finnes store konkurranseulemper for NOR opp mot DIS.
Kan statsråden konkretisere og tallfeste den påståtte konkurranseulempen dagens NOR har mot dagens DIS?

Begrunnelse

I spørretimen 22.02.2017 uttalte statsråden følgende:

«Så har også fartsområdeutvalget anbefalt oppmyking i NIS passasjerskip utenriksfart. Der er vi i en situasjon hvor vi kan la være å gjøre noe – da mister vi 2 500 ansatte, det har Color Line vært veldig tydelig på overfor utvalget og overfor meg – eller vi kan forsøke å skape et regelverk som er tilpasset det handlingsrommet vi har innenfor EØS-retten.»

Til fartsområdeutvalget i 2014 hevdet Color Line at konkurransevridningen mellom NOR og DIS utgjorde 154 millioner. I spørretimen i 22.02 stilte jeg spørsmål om hvordan dette hadde endret seg, gitt at nettolønnsordningen nå er styrket for Color Lines del, med et hevet tak og nettolønn for hele mannskapet. Dette fikk jeg ikke et tydelig svar på fra statsråden. Der det derimot fremkommer et tydelig svar er i Norsk Sjøoffiserforbunds høringssvar til forskriftsendringen. Der er det gjort en beregning som tilsier at Color Line tvert i mot har en konkurransefordel av å være registrert i NOR: «Samlet anslår vi at selskapet i dag har en fordel på ca. 20 millioner på å drive fra Norge i forhold til fra Danmark».
Da dette spørsmålet, også i følge statsråden, er selve bakgrunnen for å endre forskriften, er det av avgjørende betydning å få svar på hvilket faktagrunnlag som benyttes.
Gitt at forutsetningene i stor grad er endret fra 2014 og de nordiske konsekvensene av forskriftsendringen ukjente, mener Arbeiderpartiet at statsråden må trekke forslaget og gå i dialog med partene om alternative løsninger.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Som det vises til er jeg opptatt av å føre en konkurransedyktig maritim politikk. For utenriksfergene handler det om å tilby betingelser under norsk flagg som er like gode som de som tilbys under utenlandsk flagg. Det danske registeret DIS er særlig viktig å sammenligne seg med her, ettersom Color Line anser det som en konkurranseulempe å ha skipene sine registrert i Norge.
Color Line opplyste i fartsområdeutvalget at rederiet sammenlignet med DIS-registrering har en kostnadsulempe ved NOR-registrering, som i 2012 ble beregnet til 118 mill. kr. i 2012 og 154 mill. kr. i 2013. Vi har ikke mottatt nye beregninger av Color Line etter at tilskuddsordningen for utenriksferger i NOR ble styrket.
I høringssvarene opplyser imidlertid Sjømannsorganisasjonene at de har foretatt beregninger som viser at kostnadsulempen er svært liten, eller at det kan være en fordel for Color Line å være registrert i NOR sammenlignet med DIS. Color Line har i sitt høringssvar opplyst at den nye tilskuddsordningen reduserer noe av Color Lines konkurranseulempe, men fastholder samtidig at det er en kombinasjon av tilskuddsordning og oppmykning av fartsområdebegrensningene i NIS som samlet utligner konkurranseulempen ved å ha skip under norsk flagg.
Sjømannsorganisasjonene har inngitt utfyllende høringssvar, og jeg vil selvfølgelig grundig vurdere forholdene de tar opp, og motforestillingen de har ytret mot forslaget. Jeg har også invitert partene fra fartsområdeutvalget til et møte i departementet, der de vil gis anledning til å utdype sine synspunkter.