Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:815 (2016-2017)
Innlevert: 13.03.2017
Sendt: 13.03.2017
Besvart: 23.03.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Kan jeg få oversendt UDIs brev til Justis- og beredskapsdepartementet om endret praksis overfor Afghanistan?

Begrunnelse

I svar på skriftlig spørsmål fra representanten Stein Erik Lauvås av 1. mars 2017 (Dokument nr. 15:764 (2016-2017)) viser statsråden til at UDI i brev av 22. februar d.å. har forelagt for departementet et forslag til endret praksis for enkelte utsatte grupper som kommer fra områder i Afghanistan der sikkerhetssituasjonen er særlig alvorlig. Statsråden opplyste videre om at praksisforeleggelsen nå er til vurdering i departementet.
Av en e-post av 10. mars informerte UDI om at begjæring om innsyn i dokumentet er avslått. I avslaget følger det ikke begrunnelse.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Representanten ber om å få oversendt brev fra UDI til Justis- og beredskapsdepartementet av 22. februar 2017. I brevet forelegger UDI forslag til praksisendring hva gjelder behandlingen av asylsøknader fra afghanere for departementet for godkjenning.
Som et ledd i styringen av UDI, og til bruk i den interne saksforberedelsen i departementet, har departementet instruert UDI om at de skal forelegge spørsmål om praksisendringer i nærmere angitte situasjoner for departementet. Dokumenter som departementet mottar fra UDI med bakgrunn i denne bestillingen kan unntas fra innsyn etter offentleglova § 15 første ledd første punktum, dersom det er «nødvendig for å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser». Praksisforeleggelsene fra UDI inneholder UDIs forslag til ny eller endret praksis. For å unngå at det blir skapt et uriktig bilde av helheten, og for å sikre at den interne avgjørelsesprosessen ikke blir skadelidende – f.eks. ved at UDI blir mer tilbakeholdne med å komme med frimodige råd og vurderinger i fremtiden, er det ikke uvanlig at det ikke gis innsyn i praksisforeleggelsene mens de er til behandling i departementet.
Ovennevnte hensyn gjør seg også gjeldende når det gjelder det dokumentet representanten har bedt om innsyn i. Dokumentet er kun ett element i en dialog mellom departementet og UDI, og det alene vil kunne gi et misvisende bilde av problemstillingen. Departementet har derfor kommet til at dokumentet ikke bør offentliggjøres før saken er avsluttet her.