Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:821 (2016-2017)
Innlevert: 13.03.2017
Sendt: 14.03.2017
Besvart: 21.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): I svar til undertegnde på skriftlig spørsmål om intimkirurgi den 03.11.2016 og svar fra statsråden den 11.11.2016 skrev statsråden at han ville innhente informasjon fra Statens Helsetilsyn og Helsedirektoratet om omfang, innhold, og lovbestemmelser angående intimkirugi.
Hvilke svar har statsråden fått fra Helsedirektoratet og Statens Helsetilsyn?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I mitt svar til representanten 11. november 2016 redegjorde jeg for gjeldende strafferettslig regulering av denne type inngrep. Jeg viste til at hvorvidt et inngrep skal sies å være straffbart vil bero på en konkret vurdering hvor det blant annet ses hen til inngrepets karakter og formål. De nærmere grenser for straffansvaret må trekkes opp av påtalemyndigheten og domstolene i konkrete saker. Jeg redegjorde også for relevant helselovgivning knyttet til slike inngrep og viste til at tilsynsmyndighetene fører tilsyn med også denne delen av helsepersonells virksomhet. Tilsynsmyndighetene vil på vanlig måte kunne reagere dersom personell driver virksomhet i strid med gjeldende helseregelverk. Når det gjelder redegjørelse for relevant regelverk knyttet til intimkirurgi, viser jeg derfor til mitt svar til representanten 11. november 2016.
Som representanten viser til i sitt spørsmål 13. mars 2017 har jeg innhentet ytterligere informasjon knyttet til denne type virksomhet i Norge. Helsedirektoratet har redegjort for dette i sin rapport "Intimkirurgi i Norge (Kartlegging av omfanget innen privat og offentlig virksomhet)", jf. vedlegg. Rapporten er datert 15. februar 2017, men ble oppdatert 1. mars 2017 etter at direktoratet hadde mottatt ytterligere opplysninger. Statens helsetilsyn har bidratt med informasjon til rapporten.

Når det gjelder direktoratets metode for informasjonsinnhenting og sammenstilling av data, samt benyttete begrepsdefinisjoner, viser jeg til rapporten. Oppsummeringsvis fremgår imidlertid:

- Mesteparten av denne type inngrep utføres innenfor den private helsetjenesten, nærmere bestemt om lag 80 % av inngrepene.
- Aktiviteten synes å være noe økende. Totalt antall inngrep var 289 i 2013, 314 i 2014, 390 i 2015 og 416 i 2016.
- Omfanget synes å være stabilt i den offentlige helsetjenesten. Antall inngrep varierer fra 78 til 90 inngrep årlig i perioden 2013-2016.
- Helsedirektoratet legger til grunn at det rapporterte tallmaterialet gir et ganske representativt bilde av aktiviteten på feltet, samtidig som det påpekes å kunne være noe underrapportering til direktoratet.
- Det er svært få tilsynssaker knyttet til denne type virksomhet. Statens helsetilsyn har i løpet av de siste 5 årene hatt to tilsynssaker som grenser til feltet intimkirurgi.

Vedlegg til svar: Rapport: Intimkirurgi i Norge (Kartlegging av omfanget innen privat og offentlig virksomhet), 15. februar 2017.

Lenke til vedlegget i pdf-format