Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:834 (2016-2017)
Innlevert: 14.03.2017
Sendt: 15.03.2017
Besvart: 22.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): På hvilken måte vil statsråden følge opp Sivilombudsmannens kritikk av straffegjennomføringen i Norgerhaven fengsel i Nederland, som i følge ombudsmannen er i strid med Norges menneskerettighetsforpliktelser?

Begrunnelse

I en besøksrapport fra sivilombudsmannen etter besøk ved Norgerhaven fengsel, datert 13. mars 2017, blir det påpekt flere problematiske forhold knyttet til avtalen om leie av 242 soningsplasser ved fengselet, når dette vurderes opp mot Norges menneskerettighetslige forpliktelser etter bl.a. FNs torturkonvensjon.
Blant annet påpekes det at innsatte som overføres til Norgerhaven fengsel ikke er sikret et tilstrekkelig vern mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling, fordi norske myndigheter etter leieavtalen ikke vil kunne sette i gang en politietterforskning ved mistanke om brudd på forbudet mot slik behandling.
I rapporten konkluderes det også med at myndighetsorganer fra en annen stat i en akutt situasjon vil kunne benytte våpen og tvangsmidler mot innsatte som er overført til Nederland for å gjennomføre straff, noe undertegnede vil betegne som et svært problematisk i henhold til Norges forpliktelser overfor egne borgere.
Det blir også pekt på uakseptabel bruk av tvangsmidler som hindrer bevegelsesfrihet under transport, samt språkutfordringer og manglende kjennskap til norsk regelverk og praksis blant de ansatte i fengselet.
Undertegnede har ved flere anledninger pekt på det prinsipielle i at en stat selv skal ta seg av egne borgere som har begått kriminalitet, og konstaterer at avtalen om leie av fengselsplasser i Nederland har vist seg å ha svært alvorlige mangler.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt en grundig rapport fra Sivilombudsmannen. Departementet vil følge opp funnene sammen med Kriminalomsorgsdirektoratet og Norgerhaven fengsel, og gi Sivilombudsmannen tilbakemelding innen fristen 1. juni 2017.
Sivilombudsmannen gjennomførte besøk i Norgerhaven i september i 2016. Det er gjennomført enkelte endringer etter besøket. Ordningen for klager på helsehjelp og informasjon om klageordningen, er endret. Det er også tilsatt to nye norske saksbehandlere i fengselet for blant annet for å korte ned saksbehandlingstiden. Det er for tiden åtte midlertidige og faste tilsatte i fengselet. Ytterligere en stilling er kunngjort.
Departementet vil be Kriminalomsorgsdirektoratet om blant annet å gjennomgå kriminalomsorgens retningslinjer om bruk av tvangsmidler under transport av innsatte.
Departementet vil komme tilbake til oppfølgingen av funn i vår tilbakemelding til Sivilombudsmannen.