Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:835 (2016-2017)
Innlevert: 14.03.2017
Sendt: 15.03.2017
Besvart: 20.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kvifor ynskjer ikkje statsråden ei sertifiseringsordning for politietterforskarar og politijuristar, trass i at dette ville kunne heve statusen til etterforskningsfaget og styrke kvaliteten på etterforskninga i heile landet?

Begrunnelse

I NRK dagsnytt 14. mars 2017 kunne vi høyre at det ikkje vil kome ei sertifiseringsordning for politietterforskarar eller politijuristar i samband med etterforskningsløftet, slik Arbeiderpartiet tidlegare har teke til orde for og som dei sjølv har ynskja.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg vil først presisere at spørsmålet om sertifisering og et eventuelt innhold i sertifiseringsordningen tilligger Politidirektoratet i nær dialog med Riksadvokaten.
Styrking av straffesaksområdet er en viktig del av nærpolitireformen. Politidirektoratet har i nært samarbeid med Riksadvokatembetet utarbeidet en nasjonal handlingsplan for et løft av etterforskningsfeltet.
Handlingsplanen inneholder en rekke tiltak som medfører systematisk og dynamisk læring både for den enkelte, distriktene og nasjonalt. Politidirektoratet opplyser at de tiltak som nå er under iverksettelse innebærer at det blir en systematisk heving av kvaliteten i etterforskningen, og derigjennom også etterforskningsfagets status.
Jeg er trygg på at vi gjennom dette arbeidet vil få heve statusen for etterforskningsfaget og styrke kvaliteten på etterforskningen. Politidirektoratet opplyser at de «er usikker på hvorvidt en sertifiseringsordning i seg selv er avgjørende for å styrke kvaliteten og status på etterforskningsfaget. Formaliserte krav til utdannelse og standardisert etterforskningsmetodikk vil ikke alene føre til at feil ikke kan forekomme eller at praksis blir endret». Jeg har tillit til denne vurderingen.
Politidirektoratet fremhever særlig tre tiltak i handlingsplanen av særlig betydning. For det første skal det innføres årlig obligatorisk opplæring for samtlige etterforskere og påtalejurister etter rammer fra Politihøgskolen. Det skal videre etableres et forpliktende system for evaluering og tilbakemelding. Det tredje tiltaket som Politidirektoratet fremhever er innføring av en egen funksjon som opplærings- og kompetanseansvarlig.
Politidirektoratet opplyser videre at når politiet gjennom et systematisk fag- og utviklingsarbeid, evalueringer eller forskning avdekker systemfeil eller utvikler ny metodikk, vil den årlige obligatorisk opplæringen sørge for at praksis blir korrigert eller at det innføres ny eller forbedret etterforskningsmetodikk.
Jeg har tillit til at det arbeidet politidirektoratet og Riksadvokaten har igangsatt på etterforskningsfeltet, er riktige tiltak for å heve kvaliteten på politiets etterforskning og fagets status. På sikt vil man kunne vurdere om dette arbeidet også bør danne grunnlag for en sertifiseringsordning.