Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:841 (2016-2017)
Innlevert: 15.03.2017
Sendt: 16.03.2017
Besvart: 23.03.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Deler statsråden lastebilnæringen sin bekymring for sikkerhet og beredskap langs veiene ved uteblivelse av radiodekning, og vil statsråden følge opp resultatene av denne undersøkelsen som er gjennomført av NLF?

Begrunnelse

I en undersøkelse utført av Norges Lastebileier-Forbund (NLF) blant medlemmer i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal oppgir 3 av 4 at DAB-dekningen oppleves som dårligere enn FM-dekningen var før slukking. 7 av 10 mener også DAB-dekningen utgjør en sikkerhetsrisiko.
Resultatet er nedslående.
75,4 % opplever DAB-dekningen som dårligere enn FM-dekningen var.
68,3 % mener DAB-dekningen utgjør en sikkerhetsrisiko.
Respondentene listet opp mer enn 60 strekninger hvor DAB-mottaket faller ut.
Det er spesielt i tunneler og i områder hvor det bor lite folk dekningen oppleves som dårligst, med hyppig bortfall og uteblivende trafikkmeldinger. Mange melder også om væravhengig dekningsgrad.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Radiomediet har en viktig beredskapsfunksjon, og DAB-nettet må ha tilfredsstillende veidekning når FM-nettet slukkes i løpet av 2017. Stortinget stilte ikke krav til veidekning, jf. Innst. 329 S (2010-2011). Kulturdepartementet har imidlertid senere, i forbindelse med at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fikk i oppdrag å vurdere om dekningskravet var oppfylt, lagt til grunn at veidekningen i DAB-nettet må være minst like god som i FM-nettet.
Jeg viser til at Nkom har konkludert med at NRKs DAB-nett har noe bedre veidekning enn FM-nettet. For å kontrollere DAB-nettets dekning har NRK og P4 foretatt fysiske målinger siden 2012. I løpet av disse årene har kringkasterne tilbakelagt over 50 000 kilometer. På grunnlag bl.a. av de fysiske målingene er nettet ytterligere optimalisert med mange nye sendere.
Jeg tar tilbakemeldinger om mangelfull veidekning på alvor. Vi befinner oss i en overgangsfase der det er avgjørende for beredskapen at radiolytterne melder om eventuelle dekningsproblemer, og at kringkasterne informerer om riktig installasjon og bruk av det digitale utstyret.
NRK opplyser at de har gjennomgått tilbakemeldingene fra de 125 lastebilsjåførene som har deltatt i Norges Lastebileier-Forbunds undersøkelse. Selskapet opplyser at noen av tilbakemeldingene i undersøkelsen angår områder hvor NRK allerede er klar over at dekningen er mangelfull. I disse tilfellene er nye sendere bestilt, slik at dekningen vil bedres. Videre peker NRK på at enkelte av tilbakemeldingene gjelder tunneler og at tunnelutbyggingen i Møre og Romsdal ennå ikke er ferdig. Statens vegvesen opplyser at DAB-dekning for 15 tunneler på fylkesveg i Møre og Romsdal kan påregnes levert i april eller mai 2017. Oppgradering av tunnelene ble bestilt av Fylkeskommunen i desember 2016. Statens vegvesen opplyser videre at FM-utstyret i disse tunnelene vil bli beholdt en stund til. Dette betyr at bilister som opplever en nødssituasjon kan stille radioen inn på den frekvensen de tidligere har hørt NRK P1 på FM. Statens Vegvesen vil kunne sende ut nødmeldinger på frekvensen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har for øvrig konkludert med at beredskapssituasjonen i tunneler vil være bedre i DAB-nettet. Dette fordi alle radiokanaler og ikke bare NRK P1 vil være tilgjengelig.
NRK viser videre til at flere av tilfellene av manglende opplevd dekning kan ha sammenheng med at den kommersielle delen av DAB-nettet har lavere dekning enn NRKs DAB-nett. Basert på at flere av de oppgitte veistrekningene gjelder områder hvor kun NRK har god dekning, kan det ikke utelukkes at noen av respondentene har hatt sine radiomottakere innstilt på frekvensen til en kommersiell kanal. En annen mulig årsak til manglende dekning kan være svakheter ved valgt antenneløsning. NRK har erfart at lastebiler og store kjøretøy bør ha utvendig antenne. Radioaktørene har iverksatt informasjonstiltak om dette, blant annet på sosiale medier.
Det er viktig at kringkasterne tar alle tilbakemeldinger om mangelfull dekning på alvor. Jeg legger derfor stor vekt på at disse, og særlig NRK, følger opp klager på manglende dekning og foretar kontrollmålinger av aktuelle veistrekninger.