Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:845 (2016-2017)
Innlevert: 15.03.2017
Sendt: 16.03.2017
Besvart: 30.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hvor lang tid går det fra en pasient har første konsultasjon hos fastlege til henvisning er mottatt på sykehuset, hvor stor andel av pasientene får hjelp ut fra den fristen som er gitt for tid fra henvisning mottatt til første fremmøte ved tredende avdeling i rettesnoren fra Helsedirektoratet, og hvor mange av forløpene har 48 timer som reell regel for oppstart av diagnostisering?

Begrunnelse

Vi ber om mest mulig oppdaterte tall for alle pakkeforløpene.
I regjeringserklæringen heter det at "Regjeringen vil styrke kreftbehandlingen ved å innføre en regel om oppstart av diagnostisering i løpet av 48 timer, innføre pakkeforløp og gjøre forløpstider juridisk bindende i pasientrettighetsloven". Statsrådens lovnader om rettighetsfesting av forløpstider, og rettesnoren varierer fra pakkeforløp til pakkeforløp. Den er juridisk bindende.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Pakkeforløp for kreft starter når et helseforetak/sykehus mottar en henvisning med begrunnet mistanke om kreft. Pakkeforløpet omfatter: utredning, oppstart av behandling og oppfølging og eventuell behandling av tilbakefall. Tiden fra fastlegen sender henvisning og til sykehuset mottar henvisningen slik det spørres om, måles ikke og omfattes ikke av pakkeforløpet.
Det er et mål om at andel pakkeforløp som gjennomføres innen maksimal anbefalt forløpstid skal være 70 %. Resultatene fra Norsk pasientregister (NPR) viser god måloppnåelse ved at 7 av 10 pasienter får behandling innenfor fastsatt tid, i henhold til målsettingen. Det er noe forskjell mellom ulike sykehus og helseregioner og mellom ulike forløp. Rapportene viser hvordan de ulike helseforetakene oppfyller de normerte forløpstidene. Den nasjonale målsettingen gjelder kun for tid fra henvisning mottatt (start pakkeforløp) til start behandling. I følge Helsedirektoratet bør en målsetting på 70 % også gjelde tidsrommet fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten (start pakkeforløp) til første fremmøte (start utredning). Nasjonalt viser resultatene at målsettingen nesten er nådd, men med variasjoner i måloppnåelsen fra forløp til forløp og fra helseforetak til helseforetak.
Hvis du klikker deg inn på denne siden på helsenorge.no vil du kunne finne resultater for alle pakkeforløpene for kreft:
https://helsenorge.no/sykdom/kreft/pakkeforlop-for-kreft
I praksis er det slik at sykehuset setter i gang bestilling av undersøkelser så snart henvisningen er mottatt, altså innen 48 timer. I de fleste forløp møter ikke pasientene på sykehuset innen 48 timer. Fremmøtefrist for gjennomføring av undersøkelser er definert i hvert enkelt forløp og er i de fleste forløp ca. en uke, i noen betydelig kortere, i andre lengre.
Helsedirektoratet ble i 2014 bedt om å utrede eventuell rettighetsfesting av forløpstider. Oppdraget innebar ikke rettighetsfesting av de spesifikke forløpstidene i et pakkeforløp, men utredning av generelle frister knyttet til utredning og behandling av pasienter med mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom. Det fremgår videre av oppdraget at en rettighetsfesting må komme som siste ledd i prosessen og tidligst kunne tre i kraft i 2016. Helsedirektoratet har, i tråd med oppdraget, ventet med å starte denne utredningen til pakkeforløpene var ferdigstilt.
Helsedirektoratet har vurdert rettighetsfesting av forløpstider, og kommet fram til at man bør være forsiktig med å foreslå ytterligere rettighetsfesting i helsetjenesten uten at det er klart hva man vil oppnå, og at det må stilles spørsmål om pasientene vil få en fordel av ytterligere rettighetsfesting. I dag skal alle pasienter rettighetsvurderes, også de som er innenfor pakkeforløpene, og få en frist til seinest oppstart av helsehjelp i form av utredning eller behandling.
Pakkeforløp planlegges nå innført på flere andre fagområder, bl.a. innen hjerneslag, psykisk helsevern og rusbehandling, og en rettighetsfesting av forløpstider for kreftpasienter vil i så fall også måtte få betydning for disse nye pakkeforløpene. Regjeringen vil, med bakgrunn i erfaringene ved implementeringen av pakkeforløpene for kreft og helsetjenestens oppfyllelse av tidene i pakkeforløpene, vurdere om det er behov for sterkere juridiske virkemidler, eller følge Helsedirektoratets anbefaling om å ikke bruke dette virkemiddelet. Det viktigste for pasientene er at pakkeforløpene virker og at helsetjenesten endrer seg.
Oppstart av diagnostisering innen 48 timer er ivaretatt i pakkeforløpene gjennom at fastlegen ved mistanke om kreft i tillegg til å henvise til pakkeforløp, skal bruke diagnoseveilederne som beskriver blant annet hva som gir mistanke om kreft, og hvilke undersøkelser som skal gjennomføres før man henviser til et pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten.
Når fastlegen henviser pasienter til videre utredning i et pakkeforløp kan pasienten få en generell pasientinformasjonsbrosjyre om pakkeforløp for kreft.
Alle diagnoseveiledere ble i 2015 sendt fra Helsedirektoratet til landets fastleger sammen med et informasjonsskriv til fastlegene.