Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:847 (2016-2017)
Innlevert: 15.03.2017
Sendt: 16.03.2017
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 24.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Sivilombudsmannen har skrevet en svært kritisk rapport om Statens ansvar for ivaretakelse av internasjonale forpliktelser etter FNs tortur-konvensjon i Norgerhaven fengsel. I tillegg til andre kritiske punkter. Statsministeren har tidligere uttalt: "Det er regjeringens syn at bruk av forvaring må skje i henhold til norsk lov og våre internasjonale forpliktelser." (VG 22.1.2015).
Står statsministeren fast ved at politikken hun er ansvarlig for skal ivareta våre internasjonale forpliktelser?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg har fått oversendt spørsmålet fra Statsministeren til besvarelse.
Jeg vil understreke at forvaringsdømte ikke blir overført til Norgerhaven fengsel. Dette er tydelig regulert i forskrift om straffegjennomføring i Nederland.
Videre vil jeg understreke at en grunnleggende forutsetning for inngåelsen av avtalen med Nederland om leie av fengselskapasitet, var at det ikke var i strid med internasjonale menneskerettigheter som Norge er bundet av. Det var også en forutsetning for avtalen at partene anerkjenner og er bundet av internasjonale menneskerettigheter. Dette fremkommer tydelig i fortalen til avtalen.
Både Norge og Nederland har ratifisert den europeiske menneskerettskonvensjonen av 4. november 1950 og FNs torturkonvensjon av 10. desember 1984. Partene er begge forpliktet til å etterleve konvensjonens bestemmelser, herunder forbudet mot tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.