Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:854 (2016-2017)
Innlevert: 17.03.2017
Sendt: 17.03.2017
Besvart: 24.03.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden informere Stortinget om kva omorganiseringa i Arkivverket har kravd av auke i midlar til reiseverksemd, seminar og møteavvikling for tilsette i Arkivverket sidan omorganiseringa blei sett i verk i frå 01.11.2016?

Begrunnelse

Ifølgje statsråden sitt innlegg i Stortinget 14.04.16 ville statsråden be Riksarkivaren gå vidare med omorganiseringa av Arkivverket. Det har ført til at statsarkivarane ikkje lenger er leiarar for dei fleste tilsette ved statsarkiva, fordi dei har leiarar som er arbeider ved andre statsarkiv eller i Riksarkivet.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: I Stortingets bevilgning av driftsmidler til Arkivverket, på kapittel 329, post 01, ble det for 2016 lagt inn en økning på 2 mill. kroner til omstillingsprosessen i etaten. Økningen ble videreført i budsjettet for 2017. En nærmere begrunnelse for økningen har departementet gitt på side 120 i Prop. 1 S (2015-2016).
Det er mindre enn fem måneders drift siden omorganiseringen ble iverksatt. Ut fra det er det for tidlig å si noe om hvordan den nye organisasjonsstrukturen vil påvirke for eksempel reiseutgiftene i virksomheten.