Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:855 (2016-2017)
Innlevert: 17.03.2017
Sendt: 17.03.2017
Besvart: 24.03.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Hva har statsråden gjort for å forsikre seg om at alle vurderinger, herunder helsemessige, er gjort i denne konkrete saken, og at behandlingen og returen her er i samsvar med gjeldende regelverk og innenfor rammene av våre folkerettslige forpliktelser?

Begrunnelse

I spørsmål av 14. mars 2017 (Dokument nr. 15:828 (2016-2017)) viser undertegnende til sak om en gutt med utviklingshemning som søkte asyl i Norge og så ble returnert til Afghanistan, og det ble spurt om statsråden kan garantere ot man ivaretar hjelpe- og omsorgsbehovene til flyktninger med utviklingshemning og deres rettssikkerhet.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Jeg viser til mitt svar av 16. mars i år på spørsmål nr. 828 fra representanten, vedrørende samme enkeltsak.
Som tidligere opplyst følger det av utlendingsloven at verken jeg eller Justis- og beredskapsdepartementet har myndighet til å gripe inn i eller påvirke utfallet av enkeltsaker. Jeg kan derfor ikke foreta vurderinger knyttet til den konkrete saken som er utgangspunktet for spørsmålet her.
Jeg må derfor uttale meg generelt. Det er UDI og UNE som skal vurdere og avgjøre alle enkeltsaker etter utlendingsloven på bakgrunn av individuelle og konkrete vurderinger av søkerens situasjon. De avgjør om lovens vilkår for å gi oppholdstillatelse er oppfylt, enten det dreier seg om å gi beskyttelse eller opphold fordi det foreligger sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til Norge. Det skal herunder vurderes om helsemessige forhold kan tilsi at det gis en tillatelse, og om retur vil være forsvarlig. Dette blir vurdert ut fra de opplysninger som foreligger i saken på det tidspunktet avgjørelsen treffes.
Når det gjelder vurderingen av helsemessige forhold i asylsaker, fremgår følgende av utlendingslovens forarbeider: «Med bakgrunn i at de fleste land det kommer asylsøkere fra har et vesentlig dårligere helsetilbud enn det Norge kan tilby, er det nødvendig å føre en restriktiv praksis i forhold til når det skal gis oppholdstillatelse i Norge på grunn av helsemessige forhold». UNE har utarbeidet en faglig veileder om helsemessige forhold som grunnlag for oppholdstillatelse. Utgangspunktet i gjeldende regelverk og UNEs praksis er at helsemessige forhold i seg selv ikke gir grunnlag for opphold. Om psykiske helseproblemer fremgår det av veilederen at det etter UNEs praksis normalt må foreligge en alvorlig sinnslidelse for at den alene skal kunne gi grunnlag for opphold i Norge.
Som sagt tidligere har jeg full tillit til at denne enkeltsaken er vurdert og behandlet i tråd med gjeldende regelverk og internasjonale forpliktelser.