Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:856 (2016-2017)
Innlevert: 17.03.2017
Sendt: 17.03.2017
Besvart: 24.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Jeg viser til regjeringens beslutning om å flytte politihøgskolen ut av Oslo. Som Justisministeren er kjent med foreligger et ferdig forslag til en moderne politihøgskole i Moss med øvingsarena i Rygge, som det er politisk enighet i Østfold om å jobbe for. Politietaten har siden 2006 jobbet med å finne alternativer til dagens lokalisering på Majorstua i Oslo. Det haster med en avgjørelse.
Hva er framdriftsplanen og prosessen videre for å flytte politihøgskolen, og vil ministeren sørge for en rask avgjørelse før valget?

Begrunnelse

Jeg viser til Regjeringens beslutning om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, der Politihøgskolen er en av disse. Det er politisk enighet i Østfold om å jobbe for å flytte Politihøgskolen fra Majorstua i Oslo og til Moss, med øvingsarena på Rygge. Prosjektet og argumentene for dette ble blant annet presentert for statssekretær Thor Sættem, som besøkte Moss for et par uker siden.
Det er som kjent behov for en ny politihøgskole. Politietaten har siden 2006 jobbet med å finne alternativer til dagens lokalisering på Majorstua i Oslo, med midlertidige lokasjoner på Kongsvinger og Stavern (og fast avdeling i Bodø). Gjennom initiativ fra Mosseregionens næringsutvikling AS og Verket Moss/Höegh Eiendom AS foreligger det i dag et konkret forslag om å etablere en topp moderne politihøgskole i Moss med øvingsarena på statens grunn på Rygge. Alle kjente krav er hensyntatt i prosjektet i Moss. Politihøgskolen anbefaler selv å samlokalisere avdelingene i Oslo, Stavern og Kongsvinger. I følge deres beregninger vil dette gi en årlig driftsbesparelse på 103 millioner kroner. Skolen er allerede regulert inn på området av Moss kommune, som for øvrig har vedtatt å slå seg sammen med Rygge kommune fra 2019. Det er gjennomført en ringvirkningsanalyse for prosjektet "Politihøgskolen til Moss", der det blant annet er slått fast at byggeperioden er anslått til 2,5 – 3 år, og at det beskrevne prosjektet vil kunne etablere en ny politihøgskole i Osloregionen, altså Moss, på svært kort tid. Ved at en privat aktør står for utbyggingen (slik som for byggene til Politidirektoratet og flere politidistrikt), belastes ikke statsbudsjettet når det gjelder investeringer. Den aktuelle utbyggeren garanterer at leiekostnaden ikke blir høyere enn hva den er i dag. Tilleggsargumenter er at byggingen i seg selv vil øke sysselsettingen og at et salg av dagens lokasjon på Majorstuen vil gi Staten en inntekt på opp mot 500 millioner kroner. Argumentene for en utflytting til Moss er mange og gode.
Det bekymrer imidlertid at det ser ut til at framdriften ift. en avgjørelse om ny lokalisering kan ta lang tid. Det er nødvendig både av hensyn til skolen og dens brukere, og prosjektet, at framdrift og prosess videre blir klargjort.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Regjeringen har besluttet å igangsette en utredning av omlokalisering av Politihøgskolens virksomhet. Det er imidlertid altfor tidlig å konkludere med om, når og hvor den eventuelt skal flyttes. Det er helt grunnleggende først å avklare hva fremtidens politihøgskole skal være, hvilket utdanningsbehov og hvilket kunnskapsbehov skolen skal fylle.
Jeg er kjent med at det foreligger et privat initiativ til å etablere en politihøgskole i Moss. Det er likevel svært prematurt å konkludere med en flytting basert på et slikt initiativ.
Saken må utredes grundig og i tråd med de prinsipper slike saker skal behandles av staten. Utredningen må også ta utgangspunkt i hvilken politiutdanning vi skal ha fremover og hvilke faglige behov Politihøgskolens skal dekke, samt naturligvis også være åpen for å vurdere andre aktuelle lokaliseringer. Dette gjelder uavhengig av om det blir en privat eller offentlig løsning. Jeg vil orientere Stortinget om plan for videre arbeid med saken på egnet måte når nærmere avklaringer foreligger.