Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:857 (2016-2017)
Innlevert: 17.03.2017
Sendt: 20.03.2017
Besvart: 27.03.2017 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I høringsbrev om NIS utenriksferger forklarer departementet forslaget med at fergene står i konkurranse med cruiseturisme og det kostnadsnivå disse opererer under.
På hvilken måte er utenriks fergefart i konkurranse med cruisetrafikk og hvilke cruiseruter gjelder det?

Begrunnelse

Fartsområdeutvalget drøftet aldri at utenriks fergefart var i konkurranse med cruise. Flertallet i utvalget foreslo konkret at Oslo-Kiel fergene kunne flagges til NIS. Det er ingen cruisebåter som trafikkerer denne ruten. Konseptene og passasjerenes formål på utenriksferger og cruise er ikke sammenfallende. Reiserutene er også forskjellige. Det er derfor uklart hvorfor departementet bringer inn dette helt nye argument for å forsvare oppsigelse av minst 700 arbeidsplasser.
Utdrag fra høringsbrev:
Etter departementets syn innebærer utvalgets omforente løsning i realiteten et skille mellom korte og lange fergeruter, ved at fart mellom norske og nærmere liggende nordiske havner begrenses, mens lengre ruter mellom norske og andre europeiske havner ikke begrenses. Departementet legger til grunn at ovennevnte skille har sammenheng med at skipene som betjener lengre ruter med lugarer/ overnattingskapasitet om bord er mer arbeidsintensive enn kortere ruter, og at de i større grad er i konkurranse med cruiseturisme og det kostnadsnivået disse opererer under. Samlet sett medfører dette at behovet for kostnadseffektive alternativer er størst knyttet til ferger som betjener lengre ruter.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Departementet har i brev til Sjøoffisersforbundet 3. mars 2017 presisert at omtalen av cruiseturisme i forslaget som har vært på høring ikke er ment som en fortolkning av fartsområdeutvalgets anbefaling. Konkurranse mot cruise var ikke av vesentlig betydning for departementets forslag om å endre fartsområdet for NIS utenriksferger, men kun ment som et mulig tilleggsmoment for hvorfor fartsområdeutvalget anbefalte et skille mellom norske og nordiske havner og mellom norske havner og havner utenfor Norden. Hensikten med forslaget som har vært på høring, har vært å oppnå det samme som flertallet i fartsområdeutvalget anbefalte.
Jeg har i et møte med organisasjonene 23. mars 2017 blant annet drøftet forslaget til forskrift, og jeg vil gjennomgå innspillene og se på enkelte forhold i lys av dette.