Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:866 (2016-2017)
Innlevert: 17.03.2017
Sendt: 20.03.2017
Besvart: 27.03.2017 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): I Stortingets debatt 22. februar ble følgende uttalt fra statsråden; «Jeg vet ikke at Arbeiderpartiet i åtte år i regjering styrket nettolønnsordningen.» Med tanke på det som faktisk skjedde i perioden 2005 – 2013 er dette et oppsiktsvekkende utsagn fra ansvarlig statsråd i Stortinget.
Kjenner ikke statsråden til de historiske faktum knyttet til statsbudsjettets kap. 909 post 73 i perioden 2005 – 2013 eller forsøker statsråden bevisst å villede Stortinget og vil hun i så fall beklage dette?

Begrunnelse

Statsbudsjettets kap. 909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk post 73 i utgjør en stor del av det budsjett næringsministeren er satt til å forvalte. Statsrådens kunnskap om dette området er derfor vesentlig for det arbeidet hun er satt til å gjøre.
På bakgrunn av den faktiske historien, så er utsagnet som kom i Stortinget fra statsrådens side svært oppsiktsvekkende. Å inneha kunnskap om vesentlige deler av den porteføljen en som statsråd er satt til å forvalte er etter spørsmålsstillerens oppfatning vesentlig for utførelsen av statsrådsgjerningen.
Når Stoltenberg II regjeringen overtok regjeringskontorene i oktober 2005 hadde Bondevik II regjeringen med næringsminister Børge Brende fra Høyre i sitt budsjettforslag for 2006 et forslag om å erstatte dagens nettolønnsordning med en kompetansemodell. I dette budsjettforslaget skulle antall sjøfolk i ordningen reduseres fra om lag 9200 til ca. 6000. Statsråd Brende var videre innstilt på å bruke 1060 millioner kroner på ordningen for budsjettåret 2006.
Stoltenberg II regjeringen forkastet umiddelbart forslaget om å redusere antallet sjøfolk med 3200 i sin tilleggsproposisjon til dette budsjettet samme år. Det ble i stedet bevilget ytterligere 165 millioner kroner til ordningen slik at den totale overslagsbevilgningen for 2006 ble 1225 millioner kroner.
Når regjeringen Stoltenberg II gikk av i 2013 var overslagsbevilgningen til denne ordningen 1700 millioner kroner. En økning på over 60 % fra 2005 til 2013 (1060 millioner til 1700 millioner kroner). Tallet på sjøfolk i ordningen var også økt fra 9200 i 2005, til 12100 i 2013.
Dette i motsetning til Høyre som tviholdt på en modell, kompetansemodellen, hvor flere tusen sjøfolk ville falt utenfor ordningen. I sine alternative budsjetter og de 4 siste årene i opposisjon foreslo 2 milliarder mindre enn regjeringen til ordningen, et kutt på om lag 500 millioner hvert år.
Når statsråden i landets nasjonalforsamling tilkjennegir at hun ikke har kunnskap om en så formidabel endring av ordningen som har foregått i nyere tid, så mener spørsmålsstiller det er stor grunn til bekymring.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg er godt kjent med historikken til tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. Når representanten i sitt spørsmål viser til at overslagsbevilgningen for tilskuddsordningen økte i perioden 2005 til 2013, utelater hun å nevne at den forrige regjeringen i sine budsjettforslag for disse årene gjennomgående begrunnet økningen i et økt antall sysselsatte i offshoreflåten som følge av et godt marked.
Jeg skal gi representanten rett i at den forrige regjeringen gjorde enkelte endringer i ordningen i 2006 og 2007 som initielt og isolert sett ville tilsvart en styrking av rammevilkårene for enkelte segmenter. Jeg vil samtidig minne representanten om at den samme regjeringen kort tid etter, i 2008, innførte en begrensning for maksimal utbetaling av tilskudd for de samme segmentene m.fl., hvilket igjen svekket rammevilkårene for disse segmentene. Det er i denne sammenheng også verdt å minnes om at den samme regjeringen fra 2006 innskrenket ordningen for passasjerskip i utenriksfart i NOR til kun å gjelde mannskap som inngår i skipenes alarminstruks.
Jeg ønsker å gjøre representanten oppmerksom på at denne regjeringen har opphevet begrensningen for maksimal utbetaling innført under den forrige regjeringen, for skip i kystfart i NOR, passasjerskip i utenriksfart i NOR og skip i NOR som betjener strekningen Bergen-Kirkenes. Denne regjeringen har også prisjustert begrensningen for maksimale utbetalinger for skip i petroleumsvirksomhet i NOR i de tre siste budsjettene.
Mens økningen i bevilgninger og antall personer omfattet av tilskuddsordningen under forrige regjering ble tilskrevet en oppgang i offshoremarkedene, vil jeg påpeke at styrkingen av ordningen under denne regjeringen har resultert i økte bevilgninger og antall personer omfattet av ordningen på tross av en nedgang i offshoremarkedene. Etter styrkingen av ordningen i 2016 har antall omfattet av ordningen økt med 900 personer, og regjeringen bevilger nå 2,1 milliarder kroner over ordningen.