Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:871 (2016-2017)
Innlevert: 20.03.2017
Sendt: 20.03.2017
Besvart: 24.03.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Nettavisen nyheteribilder.no har eksistert siden 2010, og har hatt ulike former for finansiering. Ikke alle klarer å lese vanlig tekst og dette er en avis for nettopp dem, en lettlest nettavis med grafiske tegn og symboler som gjør nyheter tilgjengelig for alle. Nettutgaven har tale for å lese opp nyhetene. Behovet og utviklingsmulighetene er store, men siden er nå lagt ned fordi ingen støtteordninger finnes til drift.
Vil statsråden sikre at staten tar ansvar for tilgjengelig nyheter for alle?

Begrunnelse

Nettavisen nyheteribilder.no har eksistert siden 2010, og har hatt ulike former for finansiering. I forbindelse med et forskningsprosjekt i tilknytning til opprettelse av avisen, var Forskningsrådet inne i bildet sammen med ISAAC Norge. Utvikling og tilpasning av avisa har vært finansiert av Utdanningsdirektoratet. Det siste prosjektet knyttet til avisa gjennom NAV kompetansesenter, ble avsluttet i februar 2016, og stiftelsen Klar Tale fikk ikke ekstra støtte spesielt til dette prosjektet ved sist søknad til Bufdir. Avisen driftes videre til og med 1. mars 2017 med de midler som er igjen. NTB Scanpix har gitt gratis tilgang til bilder slik at de skulle få tid til å finne muligheter for å drifte nettstedet videre. De har forsøkt ulike støtteordninger for å få midler videre. Men de aller fleste definerer kostnadene til å fylle siden med innhold som drift, og da faller det ut over de ordinære søknadskriteriene hos de aller fleste. De har også kontaktet det private næringslivet med tanke på finansiering, uten hell. De har vært i direkte kontakt med Imdi om et møte, men ble henvist videre til Vox, kompetansesenter for Voksenopplæring. Også de opererer med drift som kriterium, og i utgangspunktet kan de derfor heller ikke søke midler hos dem. Det er viktig at det ikke ”tas” midler fra produksjon av lettlestavisen Klar Tale til nyheteribilder.no i offentlige budsjetter, ettersom nyheteribilder.no er laget for en helt annen målgruppe.
De søkte også Fritt ord i desember om midler til å drifte videre, men fikk avslag. De søkte også Valgdirektoratet om penger til et prosjekt i forbindelse med valget i 2017, men fikk avslag også der.
Denne nettavisen er viktig og har kvalitet og en tydelig målgruppe, slik at driften burde fortsette. Nyheteribilder.no kan brukes og utvikles videre til undervisning av for eksempel flyktninger. Symboler er universelt, og kan brukes til kommunikasjon uavhengig av land. Nyheter i bilder er altså en digital lærebok som kan utvikles til å nå større grupper, og den kan kobles sammen med/ brukes i samarbeid med andre aktører som opererer med læremidler med grafiske symboler. Samtidig er det faktisk en unik nettavis, den eneste i Europa med denne modellen.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Det er viktig at vi har et tilbud om tilgjengelig informasjon for alle. Gjennom flere år har derfor Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (direktoratet) gitt tilskuddsmidler til finansiering av Stiftelsen Klar Tale. Målgruppen er personer med språk- og leseutfordringer. Stiftelsen drifter blant annet papiravisen Klar Tale som kommer ut hver uke og nettavisen www.klartale.no, som oppdateres daglig med aktuelle nyheter. Stiftelsen har i de senere år fokusert på videreutvikling av sin nettside. Stiftelsen Klar Tale har inntil nylig også i en kortere periode driftet nettstedet nyheteribilder.no.
Stiftelsen har gjennom flere år mottatt årlig driftsstøtte fra tilskuddsordninger forvaltet av direktoratet. I 2016 mottok Stiftelsen Klar Tale 7,5 millioner kroner i statlig tilskudd for å lage nyheter for alle. Fra i år er stiftelsen sikret en forutsigbar drift under de særskilte bestemmelsene i tilskuddsordningen Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Stiftelsen må selv vurdere hvordan de benytter de tildelte midlene i henhold til formålet med ordningen og tildelingen. Etter mitt syn vil det være uheldig om direktoratet eller departementet skulle detaljstyre de interne prioriteringene i stiftelsen.