Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:880 (2016-2017)
Innlevert: 22.03.2017
Sendt: 22.03.2017
Besvart: 27.03.2017 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Budsjettforlikene har sørget for opprettelsen av flere arbeidskrimsentre. Det betyr intensivert arbeid mot den svarte økonomien og sosial dumping. A-krimsenteret i Oslo har alene avslørt 11 kriminelle nettverk, jfr. oppslag i Dagbladet. Taushetsbestemmelsene mellom etatene hindrer dessverre et enda mer effektivt samarbeid i kampen mot svart arbeid. Stortinget har gitt en klar bestilling om å gjennomgå disse bestemmelsene slik at arbeidet mot den svarte økonomien kan bli mer effektivt.
Når vil Stortinget få en slik sak?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Samarbeid mellom flere etater er en forutsetning for en effektiv bekjempelse av den svarte økonomien. Opprettelsen av a-krimsenterne er en viktig del av dette. Det samme er opprettelsen av et tverretatlig senter for etterretning og analyse som skal skjerpe politiets og kontrolletatenes kamp mot arbeidslivskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet. Senteret er etablert som et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet og skal utarbeide overordnede trusselvurderinger og etterretningsrapporter som gir grunnlag for rettet innsats mot kriminelle aktører og nettverk.
Økokrim har, i samarbeid med aktuelle kontrolletater, utarbeidet en nasjonal veileder for informasjonsdeling mellom kontrolletatene og mellom kontrolletatene og politiet. Veilederen skal bidra til at kontrolletatene bruker det handlingsrommet de allerede har for å dele informasjon.
Taushetsplikten er viktig for tillitsforholdet mellom borgerne og myndighetene. Borgerne må kunne stole på at opplysninger om dem behandles på en forsvarlig måte og ikke gjøres kjent for uvedkommende. Taushetsplikten bidrar til å sikre borgernes rettssikkerhet og personvern. Unntak fra taushetsplikten må derfor vurderes nøye. Stortinget har gjennom flere anmodningsvedtak blant annet bedt Regjeringen utrede forslag som kan gi Skatteetaten bedre mulighet til å dele informasjon med andre offentlige etater for å bekjempe svart virksomhet. Finansdepartementet har bedt Skattedirektoratet utrede spørsmålene som reises i anmodningsvedtakene. Etter at departementet har mottatt tilbakemelding fra Skattedirektoratet vil forslagene sendes på høring. Dette er viktige og prinsipielle vurderinger som krever noe tid.