Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:889 (2016-2017)
Innlevert: 22.03.2017
Sendt: 23.03.2017
Besvart: 31.03.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Kan statsråden bekrefte fylkesutdanningssjefenes tolkning av regelverket, eller vil han ta initiativ til å endre regelverket slik at elever som deltar på denne type arrangement skal kunne få dokumentert fravær?

Begrunnelse

Regjeringen innførte ny forskrift om fravær i videregående opplæring fra 1.august 2016. Kunnskapsministerens første forslag til fraværsregler møtte motstand fra blant annet EO, Utdanningsforbundet, KS og ble forkastet av et enstemmig Storting. Etter dette har regjeringen laget et nytt regelverk, men også dette har møtt kritikk.
Blant annet har det kommet eksempler på at regelverket oppleves for rigid, og at det er utfordringer i praktiseringen av den nye fraværsgrensen.
I Nordland har to elever søkt om, men ikke fått godkjent fravær for å reise på Mental Helse Ungdom sitt landsmøte i Oslo. Mental Helse Ungdom er en landsomfattende organisasjon som jobber for at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse.
Nordland Fylkeskommune, som forvalter regelverket for sine videregående skoler, tolker regjeringens forskrift slik at nasjonale myndigheter ikke har åpnet for at deltakelse i den type organisasjons- og foreningsarbeid skal gjelde som dokumentert fravær. Arbeid og møter som elevtillitsvalgt, politisk arbeid og deltakelse i politiske ungdomsorganisasjoner og idrett og kultur på nasjonalt nivå gir grunnlag for dokumentert fravær, mens fravær i forbindelse med møter og arrangement i andre typer ungdomsorganisasjoner eller ideelle organisasjoner ikke er nevnt.
Denne tolkningen ble bekreftet på et møte i Forum for fylkesutdanningssjefer.
At landets fylkesutdanningssjefer har denne tolkningen betyr enten at arbeid i ideelle eller frivillige organisasjoner ikke kan regnes som dokumentert fravær, eller at regelverket er uklart og upresist.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: For at fraværsgrensen i videregående skole ikke skal få urimelige utslag, gjelder det en rekke unntak fra hovedregelen om at eleven ikke kan ha fravær i mer enn ti prosent av timene i faget. Eleven kan likevel få karakter, hvis han eller hun kan dokumentere at fraværet ut over ti prosent skyldes for eksempel helse- og velferdsgrunner, hjelpearbeid eller politisk arbeid.
Uttrykket «politisk arbeid» viser ikke bare til arbeid i partipolitiske ungdomsorganisasjoner. Også arbeid i andre interesseorganisasjoner vil kunne regnes som politisk arbeid. Det må foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfellet av om fraværsårsaken kan sies å være politisk arbeid eller ikke, men unntaket er altså ikke begrenset til å gjelde partipolitisk arbeid. Jeg kjenner ikke detaljene i saken som representanten tar opp, men her kan det se ut som om fylkeskommunen har lagt en for streng forståelse av regelverket til grunn. Jeg vil derfor be Utdanningsdirektoratet gjøre veiledningen om fraværsreglene klarere på dette punktet.
Avslutningsvis vil jeg understreke viktigheten av at ungdom engasjerer seg i samfunnet rundt seg, og at de oppfordres til å delta i hjelpearbeid og politisk arbeid. Jeg mener dagens regelverk i videregående skole legger til rette for dette på en god måte.