Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:893 (2016-2017)
Innlevert: 23.03.2017
Sendt: 23.03.2017
Besvart: 28.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I Stortingets spørretime 22.03.17 informerte statsministeren om at forsterreduksjon ved tvillinggraviditet kan gjennomføres etter uke 12.
Kan helse- og omsorgsministeren bekrefte at fagmiljøene nå skal tolke forskrift om svangerskapsavbrudd slik at fosterreduksjon som hovedregel kan utføres i uke 14, eller er det uke 13 som gjelder, og ser statsråden behovet for en ny juridisk gjennomgang av denne saken?

Begrunnelse

I stortingets spørretime 22.03.17 der statsministeren var til stede kom det fram at fosterreduksjon ved tvillinggraviditet også kan gjennomføres etter uke 12. Statsministeren henviste i svaret til en bestemt paragraf i forskrift om svangerskapsavbrudd. I Forskrift om svangerskapsavbrudd står det at inngrepet kan utsettes til etter uke 12 hvis det er av medisinske årsaker. Men fagmiljøet har til nå tolket denne bestemmelsen som at dette gjelder ca. en uke etter. Fagmiljøene mener at uke 14 er best for å gjøre inngrep, for at risikoen for abort hos gjenværende foster skal reduseres.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Justisdepartementet har vurdert denne saken grundig og gitt sin fortolkning av loven. Jeg tar denne tolkning til følge og kan ikke se at det er behov for å be om en ny vurdering fra lovavdelingen.
Dersom det er nødvendig av hensyn til forsvarlig medisinsk praksis, kan utførelsen av et abortinngrep utsettes i kortere tid uten at saken trenger å behandles i abortnemnd. Dette følger av abortforskriften § 3 tredje ledd. Hva som ligger i "kortere tid" må vurderes konkret ut fra bakgrunnen for utsettelsen og fosterets graderte vern. Normalt kan ikke utsettelsen av inngrepet vare i over en uke etter at grensen for selvbestemt abort er overskredet. Det vil si ikke utover utgangen av trettende svangerskapsuke.
En utsettelse utover "kortere tid" vil bety at saken må behandles i abortnemnd. Dette må også kvinnen informeres om.
Jeg merker meg at seksjonsoverlege Torbjørn Moe Eggebø ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin, St. Olavs Hospital nå tar opp spørsmål knyttet til forsvarligheten av å utføre inngrepene før utgangen av tolvte svangerskapsuke. Det er viktig å lytte til denne typen innspill. Jeg vil derfor be Helsedirektoratet om en vurdering av disse innspillene.
Ved å hele tiden være faglig oppdatert, kan vi også sikre at kvinnen får god informasjon om hvilken risiko som er forbundet med inngrepet og eventuelle fordeler med å utsette inngrepet.