Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:894 (2016-2017)
Innlevert: 23.03.2017
Sendt: 23.03.2017
Besvart: 30.03.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Kan statsråden redegjøre for status i Enovas arbeid med et programtilbud for infrastruktur for hydrogen og om hvordan aktørene i bransjen har vært involvert arbeidet med programmet?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av st. meld nr.25 (2015-2016) ble satsing på hydrogen i transportsektoren framhevet som en av fremtidens viktigste energibærere. Stortinget har i anmodningsvedtak for statsbudsjettet for 2016 og 2017 bedt Regjeringen at det i ny avtale og mandat for Enova, sikre støtte til etablering av et nettverk av hydrogenstasjoner i de største byene og korridorene mellom, og sørge for at de første stasjonene etableres i 2017.
I sitt svar på spørsmål fra Terje Aasland den 9.2.2017 skriver statsråden at:

«Enova arbeider nå med å utvikle et program for fylleinfrastruktur for hydrogen. Formålet er å bidra til å bygge opp under et velfungerende marked for hydrogen som drivstoff. Dette innebærer blant annet at Enova er i tett dialog med markedet for å mobilisere potensielle tilbydere og brukere av infrastruktur, samt kjøretøyleverandørene. Enova har som intensjon i løpet av første halvår 2017 å lansere et programtilbud for infrastruktur. I tillegg har Enova annonsert et kommende støttetilbud til virksomheter som kjøper batterielektriske og hydrogendrevne kjøretøy, der målsetningen er å få fortgang i innfasingen av utslippsfrie kjøretøy i næringslivet i Norge.»

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: Enova er et sentralt verktøy i regjeringens politikk for å redusere norske utslipp av klimagasser og utvikle fremtidens energisystem. Regjeringen har derfor styrket satsingen på Enova gjennom flere statsbudsjett. Den nye avtalen med Enova innebærer en styrket satsing på å redusere utslipp i transportsektoren og andre ikke-kvotepliktige næringer.
Tidligere i mars lanserte Enova et programtilbud for innkjøp av nullutslippskjøretøy i proffmarkedet, herunder også hydrogenkjøretøy i alle størrelser. Dette programmet vil spille på lag med det kommende programmet for fylleinfrastruktur for hydrogen. Enova opplyser at framdriften for infrastrukturprogrammet går som planlagt, og at programmet kan lanseres i løpet av første halvår 2017, som annonsert. Begge disse programmene skal bidra til å bygge opp under et velfungerende marked for hydrogen som drivstoff.
Når Enova utvikler sine tilbud, ligger det alltid til grunn en vurdering av potensialer og barrierer basert på inngående kjennskap til de ulike markedene. Enovas innsikt i markedene utvikles gjennom langsiktig og tett dialog med markedsaktørene, og er avgjørende for å kunne å treffe godt med virkemidlene. Dette gjelder også for utviklingen av programmet for hydrogeninfrastruktur. Enova har vært i kontakt med blant annet kjøretøysprodusenter, stasjonsselskap og interesseorganisasjoner for å få et mest mulig korrekt bilde av muligheter og utfordringer i markedet.
Enova har allerede støttet en hydrogenfyllestasjon på Kjørbo med 7,7 millioner kroner og gitt tilsagn om støtte på 19,6 millioner kroner til etablering av to hydrogenfyllestasjoner i Bergen. I tillegg har Enova støttet et hydrogenprosjekt i Trondheim der ASKO tester ut hydrogenproduksjon og fire hydrogenlastebiler.