Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:900 (2016-2017)
Innlevert: 23.03.2017
Sendt: 24.03.2017
Besvart: 29.03.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Nav.no har en oversikt over påregnet saksbehandlingstid for ulike typer ytelser etter fylke. For uføretrygd varierer forventet tid fra fire til åtte mnd. I tilsvarende oversikt for internasjonale saker sies det at man generelt må påregne mer tid fordi opplysninger må innhentes fra utenlandske trygdemyndigheter. Antatt saksbehandlingstid for uføretrygd er ikke oppgitt.
Hvorfor er uføretrygd utelatt fra oversikten, og hva mener statsråden er en rimelig saksbehandlingstid for internasjonale saker om uføretrygd?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er en henvendelse til alle partiledere i Norge fra en 60 år gammel norsk statsborger, bosatt i Danmark de siste 18 årene. Vedkommende fikk innvilget uføretrygd i Danmark i september 2015, med et beløp som er for lite til å kunne leve av. Opplysningene ble videresendt daværende Nav Internasjonalt, som oppga en saksbehandlingstid på ett år. Da året var omme og vedkommende måtte purre på svar, ble saken utsatt i ytterligere seks mnd. I mars 2017 fikk vedkommende beskjed om at Nav kun var kommet til september 2015 i søknadsbunken, så svaret nå er at saken vil ta ytterligere tre måneder. Dersom dette ikke bare er et engangstilfelle, kan det virke som om det er behov for en ekstra innsats for å komme ajour med restansene for slike internasjonale saker.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: I internasjonale saker har søkeren bodd og/eller jobbet i andre land, og sakene må koordineres med utenlandske trygdemyndigheter. Dette følger av EØS-forordningen, Nordisk konvensjon og bilaterale trygdeavtaler. Arbeids- og velferdsetaten er avhengig av saksbehandlingstiden hos utenlandske trygdemyndigheter for å kunne ferdigstille den norske saken, og alle disse landene kan ha forskjellige saksbehandlingstider. Det blir derfor vanskelig for etaten å oppgi eksakt hvor lang tid det tar å saksbehandle en internasjonal uføretrygdsak. Det er følgelig vanskelig å si hva som er rimelig saksbehandlingstid i disse sakene, selv om jeg er enig i at saksbehandlingstiden også på norsk side i internasjonale uføretrygdsaker er for lang i for mange tilfeller. Saken som nevnes i begrunnelsen til spørsmålet er et slikt eksempel, og det er uheldig at dette har tatt så lang tid.
Det har over tid vært utfordringer knyttet til saksbehandlingen av utenlandssaker, herunder knyttet til saksbehandlingstider. Departementet har derfor fulgt opp dette i styringsdialogen, og Arbeids- og velferdsdirektoratet har over tid iverksatt en rekke tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i internasjonale generelt og i uføretrygdsaker spesielt. Tiltakene har hatt effekt, men det er fortsatt behov for ytterligere forbedringer. Direktoratet har derfor innført ny "merking" av internasjonale saker i saksbehandlingssystemene. Det vil gi etaten bedre oversikt over sakene, og dermed bidra til kortere saksbehandlingstid på norsk side. Videre er den enheten som før behandlet et stort flertall av de internasjonale sakene overført til de øvrige saksbehandlende enhetene i Arbeids- og velferdsetaten. Dette innebærer at det fremover vil være flere saksbehandlere som behandler de internasjonale sakene. Disse grepene vil bidra til å redusere saksbehandlingstiden på norsk side, men de vil selvsagt ikke løse utfordringene med ulikheter i saksbehandlingstiden i samarbeidende land.
Departementet vil fortsette å følge saksbehandlingstiden i internasjonale uføretrygdsaker gjennom styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet i tiden fremover.