Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:909 (2016-2017)
Innlevert: 28.03.2017
Sendt: 29.03.2017
Besvart: 05.04.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hva vil Justis- og Beredskapsministeren gjøre for å sikre politiets tilstedeværelse på riksgrensen ved de mest trafikkerte grenseovergangene?

Begrunnelse

Tolletaten gjør hver eneste dag en helt avgjørende jobb for å sikre Norge mot innførsel av narkotika, ulovlige våpen og illegal innvandring. Regjeringen har en ambisjon om at tolletaten og politiet skal samarbeide bedre enn tidligere, og det er avgjørende at dette også følges opp i praksis. FrP/H-regjeringens styrking av både politi og toll har vært viktig i arbeidet for et tryggere Norge. Samtidig gjør stadig mer alvorlig og grenseskridende kriminalitet det helt nødvendig at politiet fremover samarbeider tett med tolletaten for å avdekke smuglernettverk, mafiavirksomhet og alvorlig kriminalitet på grensen.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Politiets tilstedeværelse på grensen kan ha flere formål: kriminalitetsbekjempelse, grense- og utlendingskontroll, samfunnssikkerhet og bistand til andre myndighetsorganer i deres tjenesteutøvelse. Politiet må prioritere sine ressurser og innsatsen skal være kunnskapsbasert. Omfanget og hyppigheten av politiets tilstedeværelse på riksgrensen vil derfor avhenge av flere faktorer, som blant annet etterretningsopplysninger og trusselbildet.
Politidirektoratet opplyser at politidistriktene gjennomfører ulike tiltak i forbindelse med de mest trafikkerte grenseovergangene, som blant annet planlagte kontroller, spesielle etterforskningssaker og intensivert territoriekontroll. Et av de større grensedistriktene, Øst politidistrikt, har alene kontrollert ca. 17 000 personer hittil i år. To politidistrikt i Norge og Sverige har etablert et felles pilotprosjekt innen etterretning og etterforskning som dekker grensenære områder. Både norsk og svensk påtalemyndighet og tollmyndighet er også involvert i prosjektet.
En effektiv grensekontroll er betinget av, og kan ikke ses uavhengig av, samarbeid med andre myndighetsorganer. Samarbeidet med Tolletaten er sentralt. Ettersom begrunnelsen for spørsmålet berører Tolletatens innsats er det innhentet informasjon fra Finansdepartementet, som opplyser at «Denne Regjeringen har gjennomført en historisk styrking av Tolletatens grensekontroll. Sommeren 2015 innførte Regjeringen en permanent ordning med utrykningskjøretøy med blålys i alle tollregioner. Regjeringen fulgte videre opp i statsbudsjettet for 2016 med tidenes styrking av Tolletatens grensekontroll. Satsingen innebar blant annet over 120 nye årsverk i grensekontrollen, en økning på hele 20 prosent. Vi får også kameraer med skiltavleserutstyr på alle landeveis grenseoverganger og fergeterminaler med utlandstrafikk innen 2019 og en kraftig styrket etterretningskapasitet ved at Tolletaten vinteren 2017 etablerte et nasjonalt senter for etterretning- og analyse (Tolletatens etterretningssenter)».
Politidirektoratet orienterer om at det på ulike nivå i politiorganisasjonen er etablert et godt samarbeid med Tolletaten. Politidirektøren og tolldirektøren har etablert faste kontaktmøter. Tolletaten har over tid hatt utplassert en egen liaison ved Etterretningsseksjonen ved Kripos, som også har hatt møter med representanter for Tolletatens nylig etablerte etterretningssenter. I ulike politidistrikt er det også etablert et nært samarbeid mellom toll og politi.
På bakgrunn av det jeg har redegjort for, har jeg tillit til at politiet er i stand til å iverksette relevante tiltak og aksjoner basert på blant annet etterretningsopplysninger og trusselbildet. Slik situasjonen fremstår i dag ser jeg ikke behov for ytterligere tiltak.