Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:917 (2016-2017)
Innlevert: 29.03.2017
Sendt: 30.03.2017
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 07.04.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Hvordan vil statsråden sikre at Telenor overholder leveringsplikt for telefonforbindelse med en slik kvalitet at beredskapen for de fastboende ikke blir svekket?

Begrunnelse

Jeg viser til at Telenor den senere tid har sendt ut varsel om utkobling av fasttelefonnettet til en rekke kunder i blant annet Nordland.
I brevet tilbyr Telenor en løsning over mobilnettet, men dette er problematisk da det ikke er dekning på mobilnettet. Telenor skriv også følgende: "Vi tilbyr ikke utbedring av mobildekning som kompensasjon for fjerning av kobberlinje".
Det likevel mulig med en løsning via radiolink, men erfaringsmessig fungerer dette dårlig.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen er opptatt av at selskapene som bygger ut infrastruktur for elektronisk kommunikasjon skal ha gode rammevilkår for å kunne fortsette å investere i mer fast bredbånd (fiber) og fremtidens mobilnett.
Fra 2013 til 2015 har det årlige investeringsnivået til markedsaktørene steget med over en milliard kroner. 4G dekningen (husstandsdekning, utendørs) i landet har gått fra 68 prosent i 2013 til over 99 prosent i 2015, som for øvrig er godt over gjennomsnittet i Europa. Andel husstander med tilbud om 100 Mbit/s bredbånd har økt fra 63 prosent i 2013 til 78 prosent i 2016. Tallene viser at det er stor fremgang også for denne type infrastruktur, og det er noe som kommer hele landet til gode.
Samferdselsdepartementet inngikk i 2004 avtale med Telenor om leveringsplikt for offentlig telefontjeneste og digitalt elektronisk kommunikasjonsnett (USO-avtalen). Avtalen skal sikre et landsdekkende tilbud om tilgang til en offentlig telefontjeneste. I 2004 var det fortsatt Telenors kobbernett som leverte det meste av telefontjenestene. Leveringsplikten innebærer blant annet at Telenor skal tilby offentlig telefontjeneste til ethvert sted innenfor normalt leveringsområde, det vil si steder med fast helårlig bosetting og næringsvirksomhet, og i områder med normal bosetting. Utenfor normalt leveringsområde må kunden selv være med å bekoste tilknytningen.
Som det ble informert om i Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge, del XI om nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon, punkt 27 om endringer i leveringsplikten, gjennomfører Telenor for tiden store, nødvendige oppgraderinger i fastnettet over hele landet. Telenor har derfor annonsert at de vil starte en styrt flytting av sine kunder fra tradisjonell fasttelefoni over til andre produkter eller plattformer med tilsvarende funksjonalitet.
I tråd med dette har Telenor sendt ut varsler om utkobling av fasttelefonnettet til en rekke kunder, blant annet i Nordland. Etter USO-avtalen kan Telenor til en viss grad velge hvilken teknologisk løsning de vil bruke for å ivareta leveringsplikten for den enkelte kunden. En viktig forutsetning for denne valgfriheten er imidlertid at den alternative løsningen gir like god funksjonalitet som den tradisjonelle fasttelefonen.
Kunder som er misfornøyd med Telenors oppfyllelse av leveringsplikten, bør i første omgang ta dette opp med selskapet. Dersom de ikke er tilfreds med svaret kan kunden klage til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. Gjelder klagen tvister om grensene for leveringsplikten kan saken tas opp med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er tilsynsmyndighet etter avtalen om leveringsplikt.
Det avgjørende for meg er at utskiftningen gjøres på en måte som sørger for at kundene som flyttes over fra tradisjonell fasttelefoni til andre produkter får et tilbud av tilstrekkelig god kvalitet. Telenor har opplyst til departementet at selskapet har utsatt nedkobling av kunder der det viser seg at det ikke kan leveres et fullgodt alternativ. Jeg forventer at Telenor opprettholder sikre og gode tjenester til sine kunder og overholder avtalen om leveringsplikt fra 2004.
For øvrig viser jeg til Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge der det fremgår at blant annet den tekniske utviklingen og folks bruk av elektronisk kommunikasjon, fører til behov for revisjon av avtalen om leveringspliktige tjenester. Departementet er i dialog med Telenor om en revisjon.