Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:919 (2016-2017)
Innlevert: 30.03.2017
Sendt: 30.03.2017
Besvart: 03.04.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Undertegnede har stilt tre skriftlige spørsmål om den psykisk utviklingshemmede gutten som ble tvangsutsendt alene til Afghanistan. Gutten ble ikke utredet ferdig av helsevesenet i Norge og forøvrig ble han urettmessig fratatt sin verge de siste 10 månedene i Norge. Statsråden svarer unnvikende på alle spørsmål i denne saken og henviser konsekvent til utlendingsmyndighetene.
Er det slik å forstå at statsråden er likegyldig til behandlingen denne gutten har fått og ikke er interessert i å rette feil?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Jeg viser til mine svar på spørsmål nr. 828, nr. 855 og nr. 883 fra representanten, og til mine svar på spørsmål nr. 870 og nr. 915 fra stortingsrepresentant Karin Andersen vedrørende den enkeltsaken som er bakgrunnen for spørsmålet her.
Jeg har forståelse for at enkelte asylsaker skaper stort engasjement, og jeg er på ingen måte likegyldig til hvordan vi behandler søknader om asyl fra personer med ulike former for helseproblemer. Jeg vil imidlertid gjenta at jeg etter utlendingsloven ikke har myndighet til å gripe inn i eller påvirke utfallet av enkeltsaker. Det vil følgelig være lovstridig for meg som statsråd å gjøre vurderinger knyttet til denne enkeltsaken, og i strid med hva Stortinget har bestemt om ansvarsforholdene på utlendingsfeltet.
Jeg vil også understreke at det er beslutningstakerne som sitter med kunnskap om sakens fakta og har innsikt i den konkrete saken. UDI og UNE er ansvarlige for å behandle enkeltsakene, herunder å håndtere påstander om uriktige avgjørelser. Jeg må derfor henvise spørsmål knyttet til enkeltsaker på utlendingsfeltet til det ansvarlige forvaltningsorganet.
Jeg har ingen grunn til å betvile at utlendingsmyndighetenes praksis i asylsaker med helseanførsler er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Jeg bemerker også at asylsøkere gis advokat i klageomgangen for å ivareta deres rettssikkerhet. Dersom det i en konkret sak hevdes at et vedtak er lovstridig, må vedtaket påklages til overordnet forvaltningsorgan og deretter eventuelt bringes inn for domstolene.