Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:920 (2016-2017)
Innlevert: 30.03.2017
Sendt: 30.03.2017
Besvart: 06.04.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Vil statsråden sørge for at pasienter, som er tilbudt en tverrfaglig utredning for kjeveleddsdysfunksjon ved Haukeland Universitetssykehus, refunderes opptil til det beløp som helsehjelpen ville ha kostet det offentlige i Norge?

Begrunnelse

Viser til svar på spørsmål 15:774. I en konkret sak er det innvilget rett til nødvendig helsehjelp og tilbudt en tverrfaglig utredning for kjeveleddsdysfunksjon ved Haukeland Universitetssykehus. Helsedirektoratet har oppgitt at "kostnad for utredning pr pasient ved Helse Bergen er beregnet å være i størrelsesorden 50 000 NOK" Når den samme brukeren søker om forhåndstilsagn fra HELFO for å få foretatt utredningen i et annet land innen EØS-området, opplyses det at en: "Tverrfaglig utredning (poliklinisk) gir isf-ref i DRG vekt 0,107 kr 4 502,66 (100 % isf-ref, helseforetaket får 50 % i aktivitetsbasert finansiering).

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter viser til spørsmål nr. 15:774 og stiller et oppfølgingsspørsmål til dette. Innledningsvis vil jeg vise til mitt svar av 13. mars 2017. Jeg har også forelagt det nye spørsmålet for Helsedirektoratet/Helfo. Det er Helfo som saksbehandler søknader fra pasienter til ordningen og evt. refunderer midler til pasientene. Helsedirektoratet uttaler følgende:

"Regler for refusjon i ordningen går fram av Forskrift om stønad til helsetjenester i annet EØS-land. For å være stønadsberettiget etter folketrygdloven § 5-24a, må helsehjelpen som en pasient har mottatt eller fått tilbud om i utlandet enten være lik eller sammenlignbar med den helsehjelpen pasienten ville fått bekostet i den offentlige helse- og omsorgstjenesten i Norge. Helsehjelp i spesialisthelsetjenesten omfatter både utredning og behandling i og utenfor institusjon, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a.

Et forhåndstilsagn kan gis på ulike stadier i et pasientforløp, det vil si både ved behov for utredning, behandling, etterkontroll etc. Dersom pasienten er vurdert til å ha rett til utredning fordi det foreløpig er uavklart hva slags behandling pasienten trenger, vil selve forhåndstilsagnet måtte begrenses tilsvarende. Når utredningen i utlandet er foretatt, kan pasienten eventuelt søke om et nytt forhåndstilsagn for den aktuelle videre behandlingen, og slik få større sikkerhet for at også utgiftene til selve behandlingen vil bli refundert.
For å komme frem til den maksimale refusjonsprisen som blir oppgitt i et forhåndstilsagn foretar Helfo en beregning ved bruk av estimerte DRG-kostnader for den tilsvarende behandling pasienten ville mottatt i Norge. Ved forhåndstilsagn til planlagt behandling i utlandet etter folketrygdloven § 5-24a vil maksimal refusjonspris være 80 % av estimert DRG-kostnad. Det foretas ikke ytterligere reduksjoner i refusjonsberegningen."

Spørsmålet er basert på en enkeltsak. Helsedirektoratet eller jeg kan ikke kommentere denne. Jeg gjør oppmerksom på at pasienter har klagerett på vedtak om forhåndstilsagn. Klageinstansen er Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.