Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:923 (2016-2017)
Innlevert: 30.03.2017
Sendt: 31.03.2017
Besvart: 07.04.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Kvifor har ikkje justis- og beredskapsdepartementet avventa ei slik avgjersle før Påtaleanalysa vart lagt fram og har vore på høyring, og kva er årsaken til at departementet ikkje har villa involvert Stortinget i ei beslutning om å flytte kontorstad og arbeidsplassar ut av Telemark og til Vestfold?

Begrunnelse

Brev av 18.10.16 frå Riksadvokaten til Justis- og beredskapsdepartementet står det at Riksadvokaten anbefalar justisministeren å flytte kontorstad for det utvida embetet Vestfold, Telemark og Buskerud frå Skien til Tønsberg. I brev tilbake til Riksadvokaten sendt den 20.12.16 skriv justis- og beredskapsdepartementet at dei har beslutta å gjere slik Riksadvokaten anbefalar. Det står:

"Justis og beredskapsdepartementet har besluttet at embetskontoret for Vestfold, Telemark og Buskerud flyttes fra Skien til Tønsberg fra den tid riksadvokaten bestemmer, og at de øvrige embeter beholder sin nåværende plassering av kontorsted".

Det har kome fleire reaksjonar frå ordførarar og fylkesordførar i Telemark på denne avgerdsla, og manglande involvering i forkant. I tillegg kjem det mange tilbakemeldingar på at ein burde vente med å endre på påtalemakta før Påtaleanalysen blei lagt fram.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, ti regionale statsadvokatembeter og et nasjonalt statsadvokatembete, under ledelse av riksadvokaten. De ti regionale statsadvokatembetene er i dag lokalisert i Tromsø, Bodø, Trondheim, Molde, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Skien, Hamar og Oslo.
Med virkning fra 1. januar 2016 ble antallet politidistrikter redusert fra 27 til 12. Statsadvokatene er politimestrenes nærmeste overordnede hva gjelder behandling av straffesaker. Ved kongelig resolusjon 30. september 2016 ble det derfor gjort enkelte endringer i statsadvokatembetenes navn og distriktsinndeling, slik at ingen politimestere må forholde seg til mer enn ett statsadvokatembete.
I henhold til straffeprosessloven § 57 annet ledd fastsetter Kongen «antallet statsadvokater, deres embetsdistrikter og stedet for embetskontoret». Kongens myndighet etter straffeprosessloven av 22. mai 1981 nr. 25 § 57 annet ledd til å fastsette stedet for embetskontoret i forbindelse med denne grensejusteringen, ble i samme resolusjon delegert til Justis- og beredskapsdepartementet. Justis- og beredskapsdepartementet besluttet 20. desember 2016 at embetskontoret for Vestfold, Telemark og Buskerud flyttes fra Skien til Tønsberg fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer, og at de øvrige embeter opprettholder sin nåværende plassering av embetskontoret. Det nye politidistriktet Sør-Øst omfatter nåværende embetskontor i Skien som har ansvaret for Telemark og Vestfold, samt Buskerud, som til nå har hørt inn under Oslo statsadvokatembeter. Riksadvokaten har blant annet opplyst at ca. 70 prosent av de alvorligste straffesakene i det nye politidistriktet vil være registrert i Vestfold og Buskerud, og ca. 2/3 av aktoratene utføres der. Videre fremholder riksadvokaten at hovedtyngden av aktoratene vil føres på strekningen Tønsberg via Drammen til Hokksund, og at denne tendensen vil styrke seg i årene fremover. Aktoratene for lagmannsrett vil i hovedsak bli ført i Skien (Agder lagmannsrett) og i Drammen (Borgarting lagmannsrett).
Endringen av kontorplassering er gjort etter råd fra riksadvokaten. Riksadvokaten er som øverste leder av all straffesaksbehandling i egen etat og i politiet, samt ansvarlig for oppgaveløsning og utnyttelse av ressursene i statsadvokatembetene, nærmest til å vurdere organisering av egen etat. Jeg mener derfor riksadvokatens synspunkter måtte tillegges betydelig vekt når det gjaldt tidspunkt for og valg av embetskontoret.
Påtaleanalyseutvalget ble oppnevnt i statsråd 4. mars 2016 for å gjennomføre en analyse som grunnlag for en videreutvikling av og en kvalitetsreform i påtalemyndigheten. Utvalget la 2. mars 2017 frem sin utredning NOU 2017:5 En påtalemyndighet for fremtiden. Utredningen vil bli sendt på høring. Jeg kan opplyse at vi arbeider med å forberede dette, men dato for utsendelse og høringsfrist er ennå ikke bestemt.
For ordens skyld understrekes at omtalte endring har – som det fremgår ovenfor – sammenheng med politireformen og nødvendige justeringer til denne. I dag må politimesteren i Sør-Øst politidistrikt forholde seg til to statsadvokatembeter. Det er derfor viktig at denne tilpasningen skjer raskt slik at dagens lite hensiktsmessige overgangsordning ikke blir for langvarig. Påtaleanalysen er et selvstendig forslag uten direkte sammenheng med nærpolitireformen, og eventuelle endringer med basis i utvalgets tilrådning vil med nødvendighet ligge langt frem i tid.
Riksadvokatens faglige vurdering tilsa at kontoret måtte flyttes til Drammen eller Tønsberg, ikke om Skien skulle bestå som hovedsete. Riksadvokaten har videre opplyst at om flytting til Tønsberg eller Drammen ikke lot seg realisere, vil en nedleggelse av statsadvokatembetet med overføring av ansvaret til Oslo statsadvokatembeter fremstå som nærliggende. I tillegg har han opplyst at realiseringen av departementets beslutning er i full gang, bl.a. med tanke på ansettelser og nye lokaler.