Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:927 (2016-2017)
Innlevert: 30.03.2017
Sendt: 31.03.2017
Besvart: 06.04.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Vil statsråden bidra til at prestene inntas i formskriften som regulerer arbeidstiden for andre kirkelige ansatte?

Begrunnelse

I forbindelse med den med overføring av arbeidsgiveransvaret for prester fra staten til det nye rettssubjektet Den norske kirke har Kirkelig arbeidsgiverforening overtatt partsansvaret for tariffavtaleforhandlinger med presteskapets organisasjoner. Prestene anses ikke å være omfattet av unntaket i AML for særlige uavhengige stiller og har fra 1.1.16 hatt arbeidstiden regulert i en tariffavtale mellom staten og Fagforbundet og Unio/PF med hjemmel i aml. § 10-12 (4). Andre kirkelige stillinger har regulert sin arbeidstid gjennom en egen forskrift. Dette gjelder klokkere, organister og kirketjenere.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Forskriftsbestemmelsen representanten Aasrud nevner i sitt spørsmål er "Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper". Forskriftens § 5 slår fast at arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd ikke gjelder for klokkere, organister og kirketjenere.
Arbeidsmiljølovens § 10-8 fjerde ledd slår fast at ukehvilen så vidt mulig skal omfatte søndag, og at arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid, skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn.
Unntaket i forskriften § 5 er ment å dekke de arbeidstakergrupper som jobber i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger, men som ikke på annet grunnlag er unntatt. Det er ikke nærmere begrunnet i forarbeidene hvorfor klokkere, organister og kirketjenere er unntatt søndagsbestemmelsen, men ikke prester.
Prester i Den norske kirke har tradisjonelt vært oppfattet som arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling. De har derfor vært unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Spørsmålet om unntak fra reglene om søndagsfri gjennom forskrift har derfor ikke vært aktuelt.
Det har vært en utvikling i prestenes arbeidssituasjon over tid som kan tilsi at en del prester i vanlige prestestillinger ikke lenger kan regnes som arbeidstaker i særlig uavhengig stilling. Prestenes arbeidstid er blant annet gjennom en tariffavtale blitt noe mer ordnet med krav om for eksempel kontortid og innføring av en mer lederstyrt organisering. Avtalen mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver regulerer for øvrig også søndagsarbeid.
Jeg er enig med representant Aaserud i at det i denne nye situasjonen er naturlig å se nærmere på om også prester, på samme måte som klokkere og kirketjenere, bør unntas fra kravet om at ukehvilen skal ligge på søn- og helgedager. Jeg vil derfor sette i gang et arbeid for å se på om prester skal omfattes av unntaket i forskriften.