Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:928 (2016-2017)
Innlevert: 31.03.2017
Sendt: 31.03.2017
Besvart: 06.04.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Kan statsråden opplyse om hva som var gjennomsnittlig saksbehandlingstid hva gjelder søknader fra enslige mindreårige asylsøkere i 2014, 2015 og 2016, samt opplyse om hva som er gjennomsnittlig saksbehandlingstid for denne gruppen så langt i 2017?

Begrunnelse

I svar på skriftlig spørsmål av 11. januar 2017 fra stortingsrepresentanten Øistein Langholm Hansen svarte statsråd Listhaug at UDI økte kapasiteten på behandling av søknader fra enslige mindreårige asylsøkere siste del av 2016. Videre svarte statsråd Listhaug at de hadde som mål i 2016 å fatte vedtak i de fleste saker til personer som kom i 2015. Statsråd Listhaug informerte også om at hun i tildelingsbrevet til UDI og UNE har tydeliggjort at enslige mindreårige skal prioriteres i alle ledd, herunder også saksbehandlingen.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i antall dager for enslige mindreårige asylsøkere fra saksopprettelse til første vedtak i UDI var 95 i 2014, 101 i 2015, 299 i 2016 og 442 i de tre første månedene i 2017.
Den økende saksbehandlingstiden i 2016 og 2017 må sees i sammenheng med at det kom svært mange enslige mindreårige asylsøkere i 2015. Saksbehandlingskapasiteten i UDI var ikke på forhånd dimensjonert til å behandle saksomsomfanget som kom inn i 2015. Både i 2016 og hittil i 2017 har det kommet få enslige mindreårige asylsøkere. En vesentlig andel av vedtakene som ble fattet i 2016 og 2017 gjelder derfor søknader som ble fremmet i 2015. Med dagens ankomsttall forventes saksbehandlingstiden for enslige mindreårige på litt sikt å gå vesentlig ned.
UDI jobber nå med å fatte vedtak i de resterende søknadene for enslige mindreårige fra 2015.
Ved utløpet av 2015 var det om lag 3 700 saker til behandling som var knyttet til en enslig mindreårig. Ved utløpet av februar 2017 hadde dette antallet sunket til færre enn 700.