Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:929 (2016-2017)
Innlevert: 31.03.2017
Sendt: 31.03.2017
Besvart: 05.04.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Kan statsråden informere om hva UDI har foreslått her, og hvorfor regjeringen ikke ønsker å følge fagetatens råd i denne saken?

Begrunnelse

I sak i Verdens Gang 28. mars i år gir UDI uttrykk for at de vil lovfeste ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år og gjøre det tydeligere hva slags omsorg de egentlig har krav på. I samme sak fremgår det at regjeringen ikke ønsker dette. UDI peker på at det i dag råder svært ulike oppfatninger av hva forsvarlig omsorg innebærer og at en lovfesting vil bidra til å sikre den same type omsorgen i alle mottak.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Jeg er kjent med at Utlendingsdirektoratet (UDI) fra tid til annen over de senere årene har pekt på behovet for å lovfeste omsorgsansvaret til enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.
UDIs argumenter for lovfesting går bl.a. fram av deres svar 2. november 2016 i høring av ny omsorgssenterlov. UDI trekker f.eks. fram at mottaksfeltet i liten grad er lovregulert og at en lovfesting bl.a. vil bidra til å avklare hva UDI har ansvaret for.
Det har den senere tid vært mye oppmerksomhet rundt situasjonen for enslige, mindreårige asylsøkere i mottak. Bildet som tegnes er sammensatt, men det er enighet om at situasjonen er av en slik karakter at det er behov for å sette i gang tiltak raskt.
I nært samarbeid med mine kolleger i regjeringen følger jeg situasjonen tett, og det er satt i verk en rekke prosesser for å finne gode og hensiktsmessige tiltak. Å endre regelverket på dette området vil ikke avhjelpe situasjonen i mottak her og nå. Det viktigste tiltaket er beslutningen om videreføring av de om lag 50 mill. kronene som Stortinget bevilget i 2016-budsjettet til økt barnefaglig kompetanse i mottak for enslige, mindreårige asylsøkere.
Jeg tar med meg UDIs innspill i det videre arbeidet med å ivareta omsorgsansvaret for enslige mindreårige på en god måte. Det vil kunne være behov for å foreta noen regelverksendringer angående mottaksfeltet for å oppfylle krav etter ny personvernforordning, som får virkning fra mai 2018. Utover dette er det i dag ikke aktuelt å endre reguleringen på området.
For øvrig viser jeg til mitt svar 30. mars d.å. på spørsmål nr. 901 til skriftlig besvarelse.