Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:933 (2016-2017)
Innlevert: 03.04.2017
Sendt: 03.04.2017
Besvart: 06.04.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Mener statsråden det er fornuftig å legge ned et velfungerende tilbud slik som Mammografibussen i Oppland og er det i tråd med statsrådens mål om pasientens helsevesen?

Begrunnelse

I mange år har det offentlige mammografitilbudet bidratt til at kvinner mellom 50-69 år kan få avdekket kreft på et tidlig stadige og gjennom det få nødvendig behandling. I deler av Oppland har tilbudet blitt gitt gjennom et ambulerende tilbud av mammografibussen. Kvinner i Valdres og på Hadeland har blitt innkalt og tilbudet gitt i nærhet av der de bor. Dette har gjort det lettere å bruke tilbudet fordi reisetid og fravær fra jobb har blitt redusert. Nå legges tilbudet ned.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til tidligere spørsmål 739 om samme sak, besvart 7. mars 2017. I den forbindelse ba jeg Helse Sør-Øst RHF om en vurdering. I svaret fra Helse Sør-Øst RHF framgår det at Sykehuset Innlandet har måttet gjøre en vurdering og prioritering av kostnadsreduserende tiltak. Helse Sør-Øst uttaler blant annet:
"Sykehuset Innlandet har hatt en økonomisk krevende situasjon i 2016. På bakgrunn av divisjon Lillehammer sin krevende økonomiske situasjon måtte tiltak iverksettes for å få driften i balanse. Divisjon Lillehammer har gjort en krevende vurdering og prioritering av kostnadsreduserende tiltak. I vurderingen av kostnadsreduserende tiltak ble tilbudet som mammografibussen gir prioritert ned, da dette er et tilbud til i utgangspunktet friske kvinner som vil få tilbud om tilsvarende undersøkelse på sykehuset. Tilbudet på mammografibussen krever betydelig mer ressurser enn tilsvarende tilbud på Lillehammer sykehus.
Det er også grunn til å merke seg at tilsvarende mammografibusstilbud ikke gis til kvinner i Gudbrandsdalen. Disse kvinnene har like lang reisevei til sykehus som kvinnene fra Hadeland og Valdres.»
Jeg viser til svaret fra Helse Sør-Øst. Et høyt oppmøte av de inviterte til Mammografiprogrammet er viktig for å oppnå god effekt av tilbudet. Kreftregisteret har foretatt undersøkelse av oppmøtet blant kvinner i Mammografiprogrammet etter fylkesområde, tid og kvinnenes alder ved invitasjonstidspunktet. Studieperioden har vært 2007?–?2014. Kreftregisteret konkluderer i sin studie med at Mammografiprogrammet har høy aksept hos kvinner i målgruppen og at mulige årsaker til fylkesvis variasjon i oppmøtet bør identifiseres. Jeg imøteser mer kunnskap som kan bidra til økt oppslutning om Mammografiprogrammet og som kan bidra til å opprettholde og øke oppslutningen om programmet.