Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:930 (2016-2017)
Innlevert: 31.03.2017
Sendt: 03.04.2017
Besvart: 06.04.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Telenor Arena, skulle bli Norges største innendørs fotballarena, men har så langt vært en fiasko for fotballen. Planutvalget i Bærum kommune vedtok høsten 2016 en driftsplan som i realiteten ikke sikrer fotball mer enn 2 måneder i året, fordelt på 3 perioder - endatil utenfor sesong. Lovlighetsklage er behandlet av fylkesmannen.
Kan statsråden stå inne for Fylkesmannens siste tolkning at fotball i to av årets tolv måneder er i overenstemmelse med at "arenaen i hovedsak må benyttes til fotballspill"?

Begrunnelse

Status i mars 2017 er at selskapet som skulle hjelpe Stabæk Fotball å bygge arenaen, sitter med en 40 mål stor tomt på Fornebu (Telenor Arena) med anslått verdi til en halv milliard kroner, uten å ha betalt én krone for den - og uten at det oppfyller reguleringskravet om fotball som hovedaktivitet. Samtidig står Stabæk Fotball fortsatt uten en brukbar arena.
Opprinnelig eier av tomten der Telenor Arena ble bygget, Fornebu Boligspar, fikk i bytte for tomten lov til å bygge ytterligere 100 000 nye kvadratmeter på sine andre tomter på Fornebu som allerede var ferdigregulert - noe som tilsvarer en gevinst på flere hundre millioner kroner.
Nåværende eier av Telenor Arena vil kunne tjene flere hundre millioner kroner på salg av tomten med arena hvis Fylkesmannens nye tolkning godkjennes, ettersom den i realiteten opphever kravet om at arenaen hovedsakelig skal brukes til fotball.
I 2015 kom Telenor Arena-saken opp til behandling hos Fylkesmannen i Akershus. Med vedtak 25. august 2015 og presisering av vedtaket 16. oktober 2015, slo Fylkesmannen fast at Bærum kommune måtte sørge for at "arenaen i hovedsak må benyttes til fotballspill". Likevel godkjente Planutvalget i Bærum høsten 2016 en driftsplan som i realiteten ikke sikrer fotball mer enn 2 måneder i året, fordelt på 3 perioder - endatil utenfor sesong.
Dette førte til en lovlighetsklage til Fylkesmannen. En ny saksbehandler hos Fylkesmannen stadfestet 24. januar 2017 forrige rundes juridiske vurdering, men ga den overraskende tolkning at to måneder fotball er i overensstemmelse med kravet om at "arenaen i hovedsak må benyttes til fotballspill".
Denne tolkningen er nå sendt til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet med begjæring om omgjøring.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandlet 16. januar 2017 lovlighetsklage på Bærum kommunes vedtak vedrørende driftsopplegget for Telenor Arena. Fylkesmannen kom til at det endrede driftsopplegget var i samsvar med reguleringsbestemmelsen om bruken av arenaen.

Den aktuelle reguleringsbestemmelsen har denne ordlyden:

"Det tillates oppført overdekket flerbruksarena med kunstgressbane og tribuner med et tillatt bruksareal T-BRA = 19.000 m2."

Fylkesmannen har i brevet 16. januar 2017 under sin vurdering av saken uttalt:

"Fylkesmannen finner det klart at fotballen er gitt fordeler i form av lavere leiepris og reserverte perioder. På den måten blir annen aktivitet også begrenset. Vi viser på dette punkt til Ro Sommernes sitt brev av 23.05.2016 hvor det hevdes at man har imøtekommet Fylkesmannens og kommunens forståelse av reguleringsbestemmelsene § 9. Fylkesmannen er enig med Ro Sommernes i at det ikke kan oppstilles et absolutt, faktisk brukskrav.
Slik Fylkesmannen ser det er driftsopplegget planutvalget tok stilling til 08.09.2016 ikke i strid med reguleringsplanen. Avgjørelsens innhold er således innholdsmessig lovlig, jf. koml. § 59 nr. 4 bokstav a."

Bærum SV ba i brev 5. februar 2017 om at departementet omgjør fylkesmannens avgjørelse av lovlighetsklagen. Departementet har besvart dette brevet 24. mars 2017. Her uttales det følgende:

"Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at fylkesmannens avgjørelse av lovlighetsklagen er endelig og ikke kan påklages. Departementet kan likevel som overordnet myndighet vurdere om fylkesmannens vedtak er ugyldig. Departementet viser til at fylkesmannen i vedtaket 16. januar 2017 har foretatt en grundig vurdering av saken, og departementet kan ikke se at vedtaket er ugyldig. Departementet har derfor ikke grunnlag for å overprøve den vurderingen som fylkesmannen og kommunen har gjort i denne saken."

Som det fremgår, er departementets vurdering at det ikke er grunnlag for å gripe inn i denne saken. Spørsmålet om det endrede driftsopplegget er i samsvar med reguleringsbestemmelsen beror på en konkret vurdering, en vurdering kommunen har gjort, og som fylkesmannen anser som lovlig. Jeg kan ikke se at det som fremgår av det skriftlige spørsmålet eller andre forhold gir grunnlag for å vurdere saken annerledes i departementet.